Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
t.j. od dnia 02.09.2015 r., do dnia 22.09.2015 r.,

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.782 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem:

z zasobu Powiatu Chrzanowskiego, pomieszczenie o pow. 6,60 m2, położone w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy
ul. Partyzantów 2, znajdujące się na nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Chrzanów, obręb Chrzanów, jako działka nr 3419/14 o pow. 0,1708 ha, stanowiący własność Powiatu Chrzanowskiego zgodnie z KW KR1C/00090954/1.


Dane dotyczące lokalu przeznaczonego do oddania w najem:


Lp. Położenie pomieszczenia Księga wieczysta Nr działki Ilość pomieszczeń Powierzchnia użytkowa
1 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 KR1C/00090954/1 3419/14 o pow. 0,1708 ha 1 6,60 m2

Lokal znajduje się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 6,60 m2. Budynek 3-kondygnacyjny Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2 , stanowi własność Powiatu Chrzanowskiego i obejmuje część nieruchomości oznaczonej, jako działka nr: 3419/14 o pow. 0,1708 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00090954/1. Pomieszczenie zostaje przeznaczone do oddania w najem na działalność punktu kasowego Banku Spółdzielczego w Chrzanowie. Okres najmu ustala się na 5 lat.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 140/7/2009 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali oraz czynszu dzierżawy i najmu gruntów stanowiących mienie Powiatu Chrzanowskiego miesięczna minimalna stawka czynszu za najem pomieszczenia wynosi 12,00 zł netto za m2 powierzchni użytkowej. Stawka czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących stawek czynszu określonych w/w Uchwałą. Corocznie kwota czynszu będzie waloryzowana o wartość rocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Czynsz najmu będzie płatny z góry na podstawie wystawianych przez wynajmującego faktur za każdy miesiąc najmu w terminie do 10-ego każdego miesiąca.
Najemca oprócz czynszu za najem zobowiązany będzie do uiszczania ryczałtowej należności za media w tym: energię elektryczną, wodę i ścieki oraz ogrzewanie, której kwota będzie corocznie ustalana na podstawie rozliczenia kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z tego tytułu w roku poprzedzającym. Koszty wywozu odpadów komunalnych we własnym zakresie.
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z wykazu obiektów przeznaczonych w najem.

Szczegółowych informacji udziela (Pani Daria Muszyńska – Inspektor)
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, III piętro, pok.311, nr tel. 32 625 79 32.

Informacje o wywieszeniu wykazu ogłasza się w „Przełomie”, na stronie internetowej – www.powiat-chrzanowski.pl i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 


STAROSTA CHRZANOWSKI

Janusz Szczęśniak