Ogłoszenie Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
t.j. od dnia 02.09.2015 r., do dnia 22.09.2015 r.,

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.782 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem:

z zasobu Powiatu Chrzanowskiego, pomieszczenie o pow. 6,60 m2, położone w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy
ul. Partyzantów 2, znajdujące się na nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Chrzanów, obręb Chrzanów, jako działka nr 3419/14 o pow. 0,1708 ha, stanowiący własność Powiatu Chrzanowskiego zgodnie z KW KR1C/00090954/1.


Dane dotyczące lokalu przeznaczonego do oddania w najem:


Lp. Położenie pomieszczenia Księga wieczysta Nr działki Ilość pomieszczeń Powierzchnia użytkowa
1 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 KR1C/00090954/1 3419/14 o pow. 0,1708 ha 1 6,60 m2

Lokal znajduje się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 6,60 m2. Budynek 3-kondygnacyjny Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2 , stanowi własność Powiatu Chrzanowskiego i obejmuje część nieruchomości oznaczonej, jako działka nr: 3419/14 o pow. 0,1708 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00090954/1. Pomieszczenie zostaje przeznaczone do oddania w najem na działalność punktu kasowego Banku Spółdzielczego w Chrzanowie. Okres najmu ustala się na 5 lat.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 140/7/2009 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali oraz czynszu dzierżawy i najmu gruntów stanowiących mienie Powiatu Chrzanowskiego miesięczna minimalna stawka czynszu za najem pomieszczenia wynosi 12,00 zł netto za m2 powierzchni użytkowej. Stawka czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących stawek czynszu określonych w/w Uchwałą. Corocznie kwota czynszu będzie waloryzowana o wartość rocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Czynsz najmu będzie płatny z góry na podstawie wystawianych przez wynajmującego faktur za każdy miesiąc najmu w terminie do 10-ego każdego miesiąca.
Najemca oprócz czynszu za najem zobowiązany będzie do uiszczania ryczałtowej należności za media w tym: energię elektryczną, wodę i ścieki oraz ogrzewanie, której kwota będzie corocznie ustalana na podstawie rozliczenia kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z tego tytułu w roku poprzedzającym. Koszty wywozu odpadów komunalnych we własnym zakresie.
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z wykazu obiektów przeznaczonych w najem.

Szczegółowych informacji udziela (Pani Daria Muszyńska – Inspektor)
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, III piętro, pok.311, nr tel. 32 625 79 32.

Informacje o wywieszeniu wykazu ogłasza się w „Przełomie”, na stronie internetowej – www.powiat-chrzanowski.pl i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 


STAROSTA CHRZANOWSKI

Janusz Szczęśniak