Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Pogorzyce, Zagórze - jednostka ewidencyjna Chrzanów -miasto.

Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego

Na podstawie art. 24a ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. , poz. 520)

Starosta Chrzanowski

zawiadamia, że w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Zielona 20 (pokój nr 217, I piętro), w terminie 12.10.2015 r. – 30.10.2015 r. w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 7.30 - 16.00; wtorek, środa, czwartek 7.30 – 14.00; piątek  7.30 – 12.00

zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów:

Pogorzyce, Zagórze - jednostka ewidencyjna Chrzanów -miasto;

Dokumentacja tego projektu, składa się z: rejestrów gruntów, rejestrów budynków, rejestrów lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, map ewidencyjnych.

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją oraz uzyskać niezbędne wyjaśnienia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Powyższe leży w interesie właścicieli nieruchomości, bowiem celem wyłożenia jest ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Niezapoznanie się z projektem operatu w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.