Ogłoszenie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA 1 października 2015 r.w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Ogłoszenie

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 07.10.2015 r., do dnia 27.10.2015 r.,

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.782 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem:

z zasobu Powiatu Chrzanowskiego, lokal o pow. 14,11 m2, położony w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Zielonej 20, znajdujący się na nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Chrzanów, obręb Chrzanów, jako działka nr 1156/67 o pow. 0,1328 ha, stanowiący własność Powiatu Chrzanowskiego zgodnie z KW KR1C/00073857/6.


Dane dotyczące lokalu przeznaczonego do oddania w najem:

 

Położenie pomieszczenia

Księga wieczysta

Nr działki

Ilość pomieszczeń

Powierzchnia użytkowa

1

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przy ul. Zielonej 20

KR1C/00073857/6

1156/67 o pow. 0,1328 ha

1

14,11 m2

 

Lokal znajduje się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy ul. Zielonej 20, składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 14,11 m2.
Budynek 2-kondygnacyjny Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy ul. Zielonej 20, stanowi własność Powiatu Chrzanowskiego i obejmuje część nieruchomości oznaczonej, jako działka nr: 1156/67 o pow. 0,1328 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00073857/6.
Pomieszczenie zostaje przeznaczone do oddania w najem na działalność biurową Zarządu Obiektów Powiatowych w Chrzanowie. Okres najmu ustala się na 1 rok.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 stycznia 2009 r.
Nr 140/7/2009 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali oraz czynszu dzierżawy i najmu gruntów stanowiących mienie Powiatu Chrzanowskiego miesięczna minimalna stawka czynszu za najem pomieszczenia wynosi 12,00 zł netto za m2 powierzchni użytkowej.
Stawka czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących stawek czynszu określonych w/w Uchwałą.
Corocznie kwota czynszu będzie waloryzowana o wartość rocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Czynsz najmu będzie płatny z góry na podstawie wystawianych przez wynajmującego faktur za każdy miesiąc najmu w terminie do 10-ego każdego miesiąca.
Najemca oprócz czynszu za najem zobowiązany będzie do uiszczania należności za media w tym: wodę i ścieki - ryczałtowo w wymiarze 1 m3 , ogrzewanie oraz energia elektryczna proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. 1,9 % miesięcznie z ponoszonych w danym okresie opłat za ogrzewanie i energię elektryczną budynku Starostwa przy ul. Zielonej 20. Koszty wywozu odpadów komunalnych we własnym zakresie.
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z wykazu obiektów przeznaczonych w najem.

Szczegółowych informacji udziela (Pani Daria Muszyńska – Inspektor)
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, III piętro, pok.311, nr tel. 32 625 79 32.

Informacje o wywieszeniu wykazu ogłasza się w „Przełomie”, na stronie internetowej – www.powiat-chrzanowski.pl i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.