IX Powiatowy Dzień Seniora

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „IX Powiatowy Dzień Seniora” odbywającej się w dniu 22 października 2015 roku
w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Libiążu , ul. Górnicza 3:

IX Powiatowy Dzień Seniora

 

1. Na teren imprezy wstęp mają tylko posiadacze zaproszeń uprawniających do uczestnictwa
w imprezie.
2. Na teren imprezy nie mają wstępu osoby wobec których został wydany zakaz sądowy wstępu na imprezy masowe.
3. Osoby uczestniczące na imprezie są obowiązane postępować zgodnie z regulaminem imprezy masowej oraz obiektu i zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
i mienia.
4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
5. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
6. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła.
7. Na terenie hali obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających oraz używania szklanych opakowań i innych przedmiotów wykonanych ze szkła.
8. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6 regulaminu.
9. Odebrane uczestnikom imprezy przedmioty, o których mowa w pkt. 6 regulaminu zostaną przekazane do depozytu i oddane po zakończeniu imprezy.
10. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 6 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8 a-b regulaminu.
11. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
12. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, należy zgłosić się do punktu medycznego lub poprosić
o pomoc służb porządkowych lub informacyjnych.
13. W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy się podporządkować poleceniom służby porządkowych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie hali.
15. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy służb informacyjnych wyznaczeni przez organizatora.

Informacja o sposobie udostępniania w/w regulaminu uczestnikom imprezy:
Powyższy regulamin dostępny będzie:
- przed wejściem na teren trwania imprezy masowej
- w siedzibach Stowarzyszeń
- w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2.
- na stronie: www.powiat-chrzanowski.pl