Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

W dniach od 18 września do 19 października 2015 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Podczas konsultacji do projektu Programu nie wpłynęły żadne propozycje zmian ze strony organizacji pozarządowych.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, która konsultowała Program zaproponowała wprowadzenie następujących zmian:

 

§ 2 Cel główny i cele szczegółowe

pkt 3 Cele szczegółowe programu to:

a)      Zostaje wykreślony

b)      Pozostaje bez zmian

c)      Otrzymuje brzmienie: wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej organizacji pozarządowych

d)     Otrzymuje brzmienie: wspieranie aktywności organizacji pozarządowych w realizacji zadań zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców powiatu chrzanowskiego

e)      Otrzymuje brzmienie: wspieranie i upowszechnianie wolontariatu

 

Pierwotny zapis § 2 Cel główny i cele szczegółowe

pkt 3 Cele szczegółowe programu to:

a)         określenie priorytetowych kierunków Programu,

b)         rozwój współpracy administracji samorządowej Powiatu z sektorem pozarządowym,

c)         rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rady pożytku, konsultacje aktów normatywnych),

d)        szersze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców służące poprawie ich życia,

e)         wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Powiecie.

§ 8 Priorytetowe zadania publiczne

Usunąć punktację aby nie sugerować ważności, któregoś z punktów -  zapisać od pauz

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procedowaniu na listopadowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.