Nabór wniosków w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III dofinansowywanego ze środków PFRON

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2016 w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów w obszarach B, C, D,F,G programu składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2016 roku

Nabór wniosków w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III dofinansowywanego ze środków PFRON

Kompletne wnioski o dofinansowanie można składać w ramach obszarówB,C,D,F,G do dnia 10.04.2016 roku, do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów – decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Natomiast w przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu – termin naboru wniosków w ramach obszaru E określony przez PFRON:  od 29 lutego do 30 listopada 2016 roku.

 

 

Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów ww. programu w 2016 r., będą realizowane następujące obszary:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy mogą być dla:

 • obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

 • obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

 • obszaru D (likwidacja barier transportowych):

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

 • obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

 • obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Poziom dofinansowania dla beneficjentów z terenu powiatu chrzanowskiego:

Obszar B – 50% kosztów kwalifikowanych

Obszar C – 50% kosztów kwalifikowanych

Obszar D70% kosztów kwalifikowanych - intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnychoraz 80% kosztów kwalifikowanych - intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej

Obszar E – 20% kosztów kwalifikowanych

Obszar Fzgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON; Przy udzielaniu dofinansowania na pokrycie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej stosuje się odpowiednio postanowienia Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587), przy zachowaniu warunków udzielania pomocy określonych w programie i procedurach realizacji programu.

Obszar G – 30% kosztów kwalifikowanych. Przy udzielaniu dofinansowań ze środków otrzymanych w ramach obszaru G programu powiat stosuje odpowiednio postanowienia art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz odpowiednio akty wykonawcze do wyżej wymienionej ustawy.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 r. – Maksymalna wartość dofinansowania ze środków PFRON może wynosić:

 

obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar D – na likwidację barier transportowych do:

80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

250.000,00 zł dla autobusów;

obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.

w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Definicje pojęć

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego realizowany jest projekt;

 1. jednostkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej – należy przez to rozumieć jednostki działające zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587);

 1. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku: 

  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia - posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

 1. placówce edukacyjnej – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

  1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,

  2. szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

  3. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

  4. szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

  5. szkoły artystyczne,

  6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

  7. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno
   -wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

  8. bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,

  9. placówki oświatowo-wychowawcze,

  10. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;

 1. placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

  1. organizację pozarządową,

  2. jednostkę samorządu terytorialnego;

 1. pomocy de minimis – należy przez to rozumieć pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014);

 1. spółdzielni socjalnej osób prawnych – należy przez to rozumieć spółdzielnię socjalną utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z: 

  1. innym powiatem lub gminą,

  2. inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych;

 1. środowiskowym domu samopomocy – należy przez to rozumieć placówkę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.);

UWAGA !!!

Założenia programu wraz z procedurami i kryteriami, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o przyznanie dofinansowania oraz obowiązujące druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce: Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III. 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html

Do wniosku o dofinansowanie należy obowiązkowo dołączyć dokumenty wykazane w Załączniku nr 1 do Procedur „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu” oraz oświadczenie projektodawcy o zabezpieczeniu wkładu własnego na realizację projektu.

 

DO POBRANIA: ZAŁACZNIK NR 1 DO PROCEDUR

 

Ważne informacje o Programie zamieszczone na www.pfron.org.pl – do zapoznania:

 • Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 r.

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/2997,Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-Program-wyrowny.html

 • Dofinansowanie projektów w obszarze B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3120,Dofinansowanie-projektow-w-obszarze-B-Programu-wyrownywania-roznic-miedzy-region.html

Prosimy na bieżąco monitorować stronę – aktualności dotyczące Programu Wyrównywania różnic między regionami III

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro