Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

VII Zlot Rowerowy - Wędruj z nami papieskimi szlakami

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w VII Zlocie Rowerowym pn. " Wędruj z nami papieskimi szlakami", który odbędzie się 24 kwietnia 2016 roku. Szczegóły zgłoszenia  oraz program imprezy w regulaminie Zlotu.

 VII Zlot Rowerowy -   Wędruj z nami papieskimi szlakami

REGULAMIN

VII ZLOTU  PN. „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI”

    24 kwietnia 2016 roku

 

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

 

Współorganizator:

Parafia p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie, Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Psarach, Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa, Komisja Turystyki Kolarskiej przy PTTK Oddział Chrzanów, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie.

Termin i trasa Zlotu:

Zlot odbędzie się  24 kwietnia 2016 roku

Trasa Zlotu obejmuje ok.20 km – Chrzanów – Psary – Chrzanów.

Przebieg trasy: START – (odcinek Chrzanów) ul. Mickiewicza - Parafia p.w. św. Mikołaja,  ul. Matejki, ul. Śląska, ul. Sienkiewicza, ul. Kusocińskiego, ul. Zielona, ul. Sikorskiego, ul. Europejska, (odcinek Trzebinia) – ul. Puszkina, ul. Waryńskiego, ul. Głowackiego, ul. Trzebińska, niebieski szlak do Puszczy Dulowskiej, (odcinek Młoszowa) – ul. Szembeka, ul. Florkiewicza, ul. Spacery (odcinek Karniowice) ul. Spacerowa,
ul. Łokietka, (odcinek Psary) – ul. Jana Pawła II , ul. Ks. Rapacza  - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego  (META).

Cel imprezy: Celem Zlotu jest propagowanie turystyki pielgrzymkowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

 

Postanowienia ogólne:

Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia VII Zlotu pn.„Wędruj z nami Papieskimi Szlakami” w dniu 24 kwietnia 2016 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia 22 kwietnia 2016 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pok. 304, tel. (32) 625 79 46, lub e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na VII Zlot pn. Wędruj z nami Papieskimi Szlakami", a także w dniu Zlotu w godzinach: 9.30 – 10.15

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:

- Uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Zlotu osobiście bądź e- mailowo na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 22 kwietnia 2016 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, a w ostateczności w dniu Startu w godz. 9.30 – 10.15

- Zlot skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku od 14 lat ze względu na specyfikę tematyczną Zlotu. Istnieje jednak możliwość uczestnictwa młodszych uczestników Zlotu pod opieka rodziców lub innej osoby pełnoletniej

- Każdy uczestnik w wieku od 10 – 18 lat musi posiadać kartę rowerową

- Uczestnicy dorośli zobligowani są do wypełnienia oświadczenia, iż startują na własną  odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie Zlotu (nie z winy Organizatora), nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora - natomiast uczestnicy niepełnoletni zobligowani są do przedstawienia w/w oświadczenia od rodziców bądź opiekunów prawnych

- Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

- Dodatkowo uczestnicy Zlotu w momencie zapisu automatycznie wyrażają zgodę
i oświadczają, że zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w celu uczestnictwa w w/w Zlocie.

- Uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

-  Uczestnicy Zlotu w wieku od 10-18 lat zobligowani są do zabezpieczenia głowy
w postaci kasku rowerowego i ochraniaczy

Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych

- W trakcie Zlotu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie

- Uczestnicy Zlotu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani

- Prawo startu w Zlocie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim

- W Zlocie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane

- Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach

 

Przewidywany harmonogram Zlotu:

START godz.9.30 zbiórka Chrzanów (Parafia p.w. św. Mikołaja, ul. Matejki), godz. 10.15 Msza Święta , godz. 11.15 Wyjazd uczestników Zlotu, godz. 12.00 Karniowice (zwiedzanie Kurhanu z członkiem Zarządu Powiatu Chrzanowskiego Panem Andrzejem Jurą), godz. 13.30 Psary – Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, godz. 14.00  Zakończenie Zlotu oraz powrót uczestników we własnym zakresie.

 

Dodatkowe atrakcje: Poczęstunek, konkursy z nagrodami

Powrót uczestników –we własnym zakresie.

Wyposażenie zawodników:

 Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Zlotu:

sprawny rower z pełnym wyposażeniem w tym ze światłem tylnym i przednim (organizator nie zapewnia serwisu rowerowego na trasie Zlotu)

-  kask rowerowy, ochraniacze

-  dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa itp.)

 

Zasady poruszania się podczas Zlotu:

- Udział w Zlocie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
- Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi

- Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne  jest zachowanie 200 m odległości

- Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.)

 

- W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania

- Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów

- Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie

- W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi

- Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m

- W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników

- Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego

- W trakcie Zlotu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających

 

Informacje dodatkowe:

-  Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas Zlotu

-  Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika

-  Powrót uczestników we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót uczestników Zlotu

-  Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej lub części trasy od Startu (tj. Parafia p.w. św. Mikołaja) do Mety ( tj. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Psarach).


Organizator nie zapewnia:

- Serwisu technicznego i części zamiennych.

Świadczenia organizatorów:  

- Ubezpieczenie NW,

- Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,

- Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję,

- Poczęstunek uczestników zlotu,

- Każdy uczestnik otrzyma napój oraz baton, okolicznościową odznakę turystyczną oraz opaskę odblaskową. Bezpłatny udział w Zlocie. Koszty organizacyjne Zlotu pokrywa organizator.

 

Postanowienia końcowe:  

- Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Zlotu

Numer kontaktowy:  

- Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie – osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu Pani Małgorzata Wojar tel. (32) 625 – 79 – 46,  668433294

 


Załącznik:


Oświadczenie organizatora