VII Zlot Rowerowy - Wędruj z nami papieskimi szlakami

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w VII Zlocie Rowerowym pn. " Wędruj z nami papieskimi szlakami", który odbędzie się 24 kwietnia 2016 roku. Szczegóły zgłoszenia  oraz program imprezy w regulaminie Zlotu.

 VII Zlot Rowerowy -   Wędruj z nami papieskimi szlakami

REGULAMIN

VII ZLOTU  PN. „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI”

    24 kwietnia 2016 roku

 

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

 

Współorganizator:

Parafia p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie, Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Psarach, Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa, Komisja Turystyki Kolarskiej przy PTTK Oddział Chrzanów, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie.

Termin i trasa Zlotu:

Zlot odbędzie się  24 kwietnia 2016 roku

Trasa Zlotu obejmuje ok.20 km – Chrzanów – Psary – Chrzanów.

Przebieg trasy: START – (odcinek Chrzanów) ul. Mickiewicza - Parafia p.w. św. Mikołaja,  ul. Matejki, ul. Śląska, ul. Sienkiewicza, ul. Kusocińskiego, ul. Zielona, ul. Sikorskiego, ul. Europejska, (odcinek Trzebinia) – ul. Puszkina, ul. Waryńskiego, ul. Głowackiego, ul. Trzebińska, niebieski szlak do Puszczy Dulowskiej, (odcinek Młoszowa) – ul. Szembeka, ul. Florkiewicza, ul. Spacery (odcinek Karniowice) ul. Spacerowa,
ul. Łokietka, (odcinek Psary) – ul. Jana Pawła II , ul. Ks. Rapacza  - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego  (META).

Cel imprezy: Celem Zlotu jest propagowanie turystyki pielgrzymkowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

 

Postanowienia ogólne:

Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia VII Zlotu pn.„Wędruj z nami Papieskimi Szlakami” w dniu 24 kwietnia 2016 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia 22 kwietnia 2016 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pok. 304, tel. (32) 625 79 46, lub e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na VII Zlot pn. Wędruj z nami Papieskimi Szlakami", a także w dniu Zlotu w godzinach: 9.30 – 10.15

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:

- Uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Zlotu osobiście bądź e- mailowo na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 22 kwietnia 2016 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, a w ostateczności w dniu Startu w godz. 9.30 – 10.15

- Zlot skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku od 14 lat ze względu na specyfikę tematyczną Zlotu. Istnieje jednak możliwość uczestnictwa młodszych uczestników Zlotu pod opieka rodziców lub innej osoby pełnoletniej

- Każdy uczestnik w wieku od 10 – 18 lat musi posiadać kartę rowerową

- Uczestnicy dorośli zobligowani są do wypełnienia oświadczenia, iż startują na własną  odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie Zlotu (nie z winy Organizatora), nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora - natomiast uczestnicy niepełnoletni zobligowani są do przedstawienia w/w oświadczenia od rodziców bądź opiekunów prawnych

- Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

- Dodatkowo uczestnicy Zlotu w momencie zapisu automatycznie wyrażają zgodę
i oświadczają, że zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w celu uczestnictwa w w/w Zlocie.

- Uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

-  Uczestnicy Zlotu w wieku od 10-18 lat zobligowani są do zabezpieczenia głowy
w postaci kasku rowerowego i ochraniaczy

Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych

- W trakcie Zlotu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie

- Uczestnicy Zlotu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani

- Prawo startu w Zlocie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim

- W Zlocie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane

- Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach

 

Przewidywany harmonogram Zlotu:

START godz.9.30 zbiórka Chrzanów (Parafia p.w. św. Mikołaja, ul. Matejki), godz. 10.15 Msza Święta , godz. 11.15 Wyjazd uczestników Zlotu, godz. 12.00 Karniowice (zwiedzanie Kurhanu z członkiem Zarządu Powiatu Chrzanowskiego Panem Andrzejem Jurą), godz. 13.30 Psary – Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, godz. 14.00  Zakończenie Zlotu oraz powrót uczestników we własnym zakresie.

 

Dodatkowe atrakcje: Poczęstunek, konkursy z nagrodami

Powrót uczestników –we własnym zakresie.

Wyposażenie zawodników:

 Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Zlotu:

sprawny rower z pełnym wyposażeniem w tym ze światłem tylnym i przednim (organizator nie zapewnia serwisu rowerowego na trasie Zlotu)

-  kask rowerowy, ochraniacze

-  dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa itp.)

 

Zasady poruszania się podczas Zlotu:

- Udział w Zlocie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
- Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi

- Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne  jest zachowanie 200 m odległości

- Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.)

 

- W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania

- Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów

- Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie

- W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi

- Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m

- W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników

- Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego

- W trakcie Zlotu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających

 

Informacje dodatkowe:

-  Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas Zlotu

-  Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika

-  Powrót uczestników we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót uczestników Zlotu

-  Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej lub części trasy od Startu (tj. Parafia p.w. św. Mikołaja) do Mety ( tj. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Psarach).


Organizator nie zapewnia:

- Serwisu technicznego i części zamiennych.

Świadczenia organizatorów:  

- Ubezpieczenie NW,

- Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,

- Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję,

- Poczęstunek uczestników zlotu,

- Każdy uczestnik otrzyma napój oraz baton, okolicznościową odznakę turystyczną oraz opaskę odblaskową. Bezpłatny udział w Zlocie. Koszty organizacyjne Zlotu pokrywa organizator.

 

Postanowienia końcowe:  

- Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Zlotu

Numer kontaktowy:  

- Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie – osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu Pani Małgorzata Wojar tel. (32) 625 – 79 – 46,  668433294

 


Załącznik:


Oświadczenie organizatora