Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Zarząd Powiatu w Chrzanowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, mieszczącego się przy ul. Topolowej 16, 32-500 Chrzanów.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełnić n/w wymagania:

- posiadanie wyższego wykształcenia,

- posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy,

- nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)  podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,

2)  dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

3)inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata- dokumenty te mogą być przedstawione w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata,

4)  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5)  zaświadczenie o niekaralności,

6)  koncepcję kierowania i rozwoju Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,

7)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej  kopercie umieszczając na niej swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej , w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego  ogłoszenia na adres :

Zarząd Powiatu w Chrzanowie,  32-500 Chrzanów, ul.Partyzantów 2, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

 

Po złożeniu oferty kandydatom zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Przewiduje się termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.