Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Zarząd Powiatu w Chrzanowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, mieszczącego się przy ul. Topolowej 16, 32-500 Chrzanów.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełnić n/w wymagania:

- posiadanie wyższego wykształcenia,

- posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy,

- nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)  podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,

2)  dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

3)inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata- dokumenty te mogą być przedstawione w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata,

4)  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5)  zaświadczenie o niekaralności,

6)  koncepcję kierowania i rozwoju Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,

7)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej  kopercie umieszczając na niej swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej , w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego  ogłoszenia na adres :

Zarząd Powiatu w Chrzanowie,  32-500 Chrzanów, ul.Partyzantów 2, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

 

Po złożeniu oferty kandydatom zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Przewiduje się termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.