Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

ZMIANY W PRZEPISACH DLA STOWARZYSZEŃ

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2015 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r poz. 1923). Najważniejsze przepisy zaczęły obowiązywać od 20 maja 2016 r. 

ZMIANY W PRZEPISACH DLA STOWARZYSZEŃ

Poniżej przedstawiamy kalendarz zmian.

 •          14 dni od dnia ogłoszenia – 4 grudnia 2015 r.

Wszedł w życie art. 4 pkt 1 i 2 - przepis ten dotyczy zwolnienia z opłaty
za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszeń:

 1. o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru
  bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
 2. o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego
  bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru.

 

 •          6 miesięcy od dnia ogłoszenia – 20 maja 2016 r.

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach
z wyjątkiem tych, które mają wpisaną inną datę wejścia w życie (art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 1 pkt 22, art. 3, art. 4 pkt 3 oraz art. 5 pkt 1). Z dniem 20 maja 2016 r.  obowiązują m.in.: wszystkie ułatwienia w rejestracji stowarzyszeń, w tym mniejsza liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, zmiany dotyczące nadzoru oraz nowy kształt stowarzyszeń zwykłych.

 

 •          1 stycznia 2017 r.

Wchodzą w życie art. 1 pkt 22, art. 3, art. 4 pkt 3 oraz art. 5 pkt 1 – przepisy te wprowadzają procedurę przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe.

 

 •          24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy – 20 maja 2018 r.

Do dnia 20 maja 2018 roku stowarzyszenia mają czas, aby w pełni dostosować się do nowej ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Dostosowania dotyczą dwóch grup:

 1. stowarzyszeń, które muszą lub chcą dostosować swoje statuty:

np. stowarzyszenia, które mają oddziały (terenowe jednostki organizacyjne) powinny w statutach określić zasady rozwiązywania tych oddziałów.

Następnie, jeśli stowarzyszenie będzie planowało opłacać pracę członków zarządu, musi dokonać odpowiedniego zapisu w statucie (narzuca to nowelizacja ustawy). Jeśli w stowarzyszeniu nie widzi potrzeby wynagradzania członków zarządu,
nie będzie trzeba dokonywać zmian w statucie.

 1.  stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 20 maja 2016 roku. Wszystkie stowarzyszenia zwykłe, które chcą działać muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji. Mają na to czas do 20 maja 2018 r. Jeśli nie dokonają takiego wpisu, po upływie tego terminu, zostaną rozwiązane z mocy prawa.  

 

Celem dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (art. 40)

Minimum 3 osoby, które postanawiają założyć stowarzyszenie zwykłe sporządzają regulamin, wybierają – lub nie – zarząd. Następnie składają wniosek dokonują pisemnie zgłoszenia stowarzyszenia zwykłego do ewidencji. Ewidencja prowadzona jest przez „organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego” – STAROSTĘ.

Wniosek może złożyć przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na jego powołanie).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. regulamin działalności,
 2. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę
  i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

 

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji (art. 40a ust. 1). Starosta dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Jeśli wniosek zawiera braki, może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie to 14 dni.

 

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy będzie miał prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

 

Stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane przed dniem 20 maja 2016 roku, po wejściu
w życie przepisów nowelizacji ustawy mogą:

 1. dostosować swoje regulaminy i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać wpis do nowej ewidencji prowadzonej przez starostę (art. 8): w tym przypadku stowarzyszenia uzyskają ułomną osobowość prawną – czyli staną się stowarzyszeniami zwykłymi w rozumieniu nowych przepisów. Dostosowując regulaminy będą mogły w różnym stopniu skorzystać z możliwości, jakie oferuje nowelizacja ustawy. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ostateczny termin na uzyskanie wpisu do ewidencji przypada na dzień 20 maja 2018 roku. Dopóki nie dokonają wpisu, działają na podstawie starych zasad

albo

 1. nie dostosowywać regulaminów i nie uzyskiwać wpisu: stowarzyszenie zwykłe, które w wyznaczonym terminie nie uzyska wpisu do ewidencji zostanie rozwiązane z mocy prawa (art. 10). Nie będzie miało znaczenia ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa określa jasno: brak wpisu równa się rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa.

 

ustawa o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001923

 

ustawa Prawo o stowarzyszeniach: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001393