OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zmianami) ogłasza: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Trzebinia, obręb ewidencyjny Bolęcin, składającej się z działek ewidencyjnych: 663/7, 663/9 i 663/10 o łącznej pow.1,9817 ha 

OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

1. Opis nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, składająca się z działek ewidencyjnych: 663/7, 663/9 i 663/10 o łącznej pow.1,9817 ha położona w woj. Małopolskim, w gminie Trzebinia, we wsi Bolęcin u zbiegu ulic Trzebińskiej i Krakowskiej. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i objęta jest księgą wieczystą nr KR1C/00064493/0. Działy III i IV księgi są wolne od wpisów.
Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią; rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne i leśne. Od centrum wsi nieruchomość jest oddalona o ok. 1,1 km. Do 1997r. nier. była używana na cele wojskowe.
Na działce 663/7; budynek izby chorych o pow. użytkowej 150m2 oraz garaż o pow. uż. 28m2.
Na działce 663/9;budynek administracyjny o pow. 1246 m2, dyżurka o pow. uż. 33 m2 oraz magazyn podziemny o pow. uż.150 m2.
Na działce 663/10 budynek magazynowy o pow. uż.304 m2, budynek garażowy o pow.152 m2, budynek warsztatowo-garażowy o pow.402 m2, budynek obsługi stacji paliw o pow. uż. 13 m2, budynek remizy strażackiej o pow. uż. 187 m2, budynek hydroforni o pow. uż. 42 m2. Ponadto, na nieruchomości znajdują się place i parkingi utwardzone.
Nieruchomość jest niezagospodarowana. Większość obiektów cechuje znaczny stopień zużycia. Stan obiektów jest pogorszony, wymagający kapitalnego remontu. Jedynie budynek dawnej izby określono jako dobry. Nieruchomość nie jest skanalizowana. W obrębie nieruchomości dostępna jest sieć gazowa, wodociąg oraz energia elektryczna.
Nieruchomość posiada bezpośrednie dwa wjazdy z drogi publicznej - ulicy Trzebińskiej na działki 663/7 i 663/10.
Działka zostaje przeznaczona do sprzedaży wg. stanu w ewidencji gruntów tj. bez geodezyjnego odtworzenia granic.
Zgodnie z planem zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta w Trzebini nr XLIX/574/III/2002 z dnia 27.09.2002 r. (Dz.U. Woj. Mał. Nr 264 z 29-11-2002 r. poz.3454), obszar działki 663/10 to tereny ozn. symb. ZP – zieleń parkowa, UP – ter. usługowo-produkcyjne, Zo1/2 i D- droga dojazdowa i droga zbiorcza. Z kolei obszar działek 663/7 i 663/9 to tereny ozn. symbolami: UP-tereny usługowo-produkcyjne oraz Zo1/2 i D-droga dojazdowa i droga zbiorcza.

2. Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek 663/7, 663/9 i 663/10 wynosi 1.400.000,00 zł./jeden milion czterysta tysięcy zł./

Stosownie do art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016r. poz.710) z późn. zm. sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

3. Termin przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (sala nr 219 II piętro) w dniu 4 października 2016 r. o godz. 900.

4. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu.
• W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w kwocie 140.000,00 zł (słownie: sto*czterdzieści*tysięcy*złotych*00/100) ustalonego zgodnie z § 4 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490), w takim terminie aby środki były widoczne na koncie Starostwa Powiatowego w dniu 30 września 2016r.

• Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie nr 23 84440008 0000 0080 5429 0007 z dopiskiem PRZETARG – Bolęcin. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

• Wskazanym jest, aby dowód wpłaty (do okazania w dniu przetargu) zawierał: w przypadku osób fizycznych - imię nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych - pełną nazwę firmy, jej siedzibę.

• Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone.

• W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w stosownym zawiadomieniu Starosta Chrzanowski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

• Cudzoziemiec zamierzający przystąpić do przetargu powinien dostarczyć do dnia 15 września 2016 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.).

• W dniu przetargu jego Uczestnicy zobowiązani są złożyć:
a) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego,
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania).
Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem przetargu.

• Wszyscy uczestnicy przetargu powinni posiadać przy sobie aktualny dowód tożsamości.

• Budynki będące przedmiotem sprzedaży nie posiadają charakterystyki energetycznej o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst. jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od żądania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

• Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości upłynął 29 lutego 2016 r.

• Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.


5. Akt notarialny.
Zawarcie umowy sprzedaży, z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca, nastąpi po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego (art.23 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.).
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

6. Szczegółowe informacje.
udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 w pok.009 oraz pod nr tel./0-32/ 625-79-26 lub /0-32/ 625-79-63.

7.Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia  Ogłoszenia różne, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (parter obok wejścia głównego) oraz Urzędu Miasta i Gminy w Trzebini, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie.


STAROSTA
Janusz Szczęśniak

14 lipca 2016 roku