Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zmianami) ogłasza: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Trzebinia, obręb ewidencyjny Bolęcin, składającej się z działek ewidencyjnych: 663/7, 663/9 i 663/10 o łącznej pow.1,9817 ha 

OGŁOSZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

1. Opis nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, składająca się z działek ewidencyjnych: 663/7, 663/9 i 663/10 o łącznej pow.1,9817 ha położona w woj. Małopolskim, w gminie Trzebinia, we wsi Bolęcin u zbiegu ulic Trzebińskiej i Krakowskiej. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i objęta jest księgą wieczystą nr KR1C/00064493/0. Działy III i IV księgi są wolne od wpisów.
Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią; rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne i leśne. Od centrum wsi nieruchomość jest oddalona o ok. 1,1 km. Do 1997r. nier. była używana na cele wojskowe.
Na działce 663/7; budynek izby chorych o pow. użytkowej 150m2 oraz garaż o pow. uż. 28m2.
Na działce 663/9;budynek administracyjny o pow. 1246 m2, dyżurka o pow. uż. 33 m2 oraz magazyn podziemny o pow. uż.150 m2.
Na działce 663/10 budynek magazynowy o pow. uż.304 m2, budynek garażowy o pow.152 m2, budynek warsztatowo-garażowy o pow.402 m2, budynek obsługi stacji paliw o pow. uż. 13 m2, budynek remizy strażackiej o pow. uż. 187 m2, budynek hydroforni o pow. uż. 42 m2. Ponadto, na nieruchomości znajdują się place i parkingi utwardzone.
Nieruchomość jest niezagospodarowana. Większość obiektów cechuje znaczny stopień zużycia. Stan obiektów jest pogorszony, wymagający kapitalnego remontu. Jedynie budynek dawnej izby określono jako dobry. Nieruchomość nie jest skanalizowana. W obrębie nieruchomości dostępna jest sieć gazowa, wodociąg oraz energia elektryczna.
Nieruchomość posiada bezpośrednie dwa wjazdy z drogi publicznej - ulicy Trzebińskiej na działki 663/7 i 663/10.
Działka zostaje przeznaczona do sprzedaży wg. stanu w ewidencji gruntów tj. bez geodezyjnego odtworzenia granic.
Zgodnie z planem zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta w Trzebini nr XLIX/574/III/2002 z dnia 27.09.2002 r. (Dz.U. Woj. Mał. Nr 264 z 29-11-2002 r. poz.3454), obszar działki 663/10 to tereny ozn. symb. ZP – zieleń parkowa, UP – ter. usługowo-produkcyjne, Zo1/2 i D- droga dojazdowa i droga zbiorcza. Z kolei obszar działek 663/7 i 663/9 to tereny ozn. symbolami: UP-tereny usługowo-produkcyjne oraz Zo1/2 i D-droga dojazdowa i droga zbiorcza.

2. Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek 663/7, 663/9 i 663/10 wynosi 1.400.000,00 zł./jeden milion czterysta tysięcy zł./

Stosownie do art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016r. poz.710) z późn. zm. sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

3. Termin przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (sala nr 219 II piętro) w dniu 4 października 2016 r. o godz. 900.

4. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu.
• W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w kwocie 140.000,00 zł (słownie: sto*czterdzieści*tysięcy*złotych*00/100) ustalonego zgodnie z § 4 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490), w takim terminie aby środki były widoczne na koncie Starostwa Powiatowego w dniu 30 września 2016r.

• Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie nr 23 84440008 0000 0080 5429 0007 z dopiskiem PRZETARG – Bolęcin. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

• Wskazanym jest, aby dowód wpłaty (do okazania w dniu przetargu) zawierał: w przypadku osób fizycznych - imię nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych - pełną nazwę firmy, jej siedzibę.

• Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone.

• W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w stosownym zawiadomieniu Starosta Chrzanowski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

• Cudzoziemiec zamierzający przystąpić do przetargu powinien dostarczyć do dnia 15 września 2016 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.).

• W dniu przetargu jego Uczestnicy zobowiązani są złożyć:
a) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego,
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania).
Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem przetargu.

• Wszyscy uczestnicy przetargu powinni posiadać przy sobie aktualny dowód tożsamości.

• Budynki będące przedmiotem sprzedaży nie posiadają charakterystyki energetycznej o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst. jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od żądania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

• Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości upłynął 29 lutego 2016 r.

• Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.


5. Akt notarialny.
Zawarcie umowy sprzedaży, z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca, nastąpi po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego (art.23 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.).
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

6. Szczegółowe informacje.
udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 w pok.009 oraz pod nr tel./0-32/ 625-79-26 lub /0-32/ 625-79-63.

7.Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia  Ogłoszenia różne, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (parter obok wejścia głównego) oraz Urzędu Miasta i Gminy w Trzebini, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie.


STAROSTA
Janusz Szczęśniak

14 lipca 2016 roku