Rozpocznij od nowa - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. zapraszają do udziału w projekcie „Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Rozpocznij od nowa - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego

Projekt „Rozpocznij od nowa!(…)” skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez wymienioną grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:

a) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;

b) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem;

c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;

d) 3-miesięczne staże zawodowe;

e) 6-miesięczne bony stażowe;

f) pośrednictwo pracy;

g) bony na zasiedlenie.

Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe. Realizacja projektu „Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” wpłynie pozytywnie na lokalny rynek, pobudzi lokalną gospodarkę, zwiększy wskaźnik zatrudnienia w regionie, pozwoli na zaktywizowanie osób biernych zawodowo. Wspólne działania promocyjne pozwolą na dotarcie do jak największej grupy potencjalnych Beneficjentów, którzy mają szanse skorzystać z udziału w projekcie. 

Szczegółowe informacje dostępne są:

•          w Biurze Projektu w Krakowie ul. Szlak 65 lokal 215, 31-153 Kraków

•          na stronie internetowej – www.rozpocznijodnowa.wgpr.pl

•          Telefon 510 278 067

•          E-mail -  kontakt@rozpocznijodnowa.wgpr.pl