Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej - nabór do projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej - nabór do projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet. 

Uczestnikami projektu mogą być osoby wymienione powyżej, zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu, w którym realizowany jest projekt „Czas na biznes w Małopolski Zachodniej”, obejmujący następujące  powiaty: oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, olkuskiego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie są wykluczone z ubiegania się o udzielenie pomocy de minimis, nie posiadały wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu o prowadzeniu działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym również będących wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, nie dotyczy to osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.

Osoby, które w ramach projektu, otrzymają wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej są zobowiązane aby miejscem prowadzenia działalności gospodarczej był obszar Województwa Małopolskiego. W przypadku gdy obszar prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje obszar wykraczający poza Województwo Małopolskie siedziba firmy musi znajdować się na terenie Województwa Małopolskiego.

W okresie 18 miesięcy (od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) monitorowania działalności gospodarczej dopuszczalnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej są:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna zawarta między uczestnikami projektu.

Uczestnicy projektu są zobowiązani do prowadzenia, zarejestrowanej w ramach projektu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 18 miesięcy kalendarzowych, począwszy   od daty zarejestrowania działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zatrudnione w przeciągu ostatnich 2 lat u Beneficjenta lub Wykonawcy, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem (lub Wykonawcą) lub pracownikiem Beneficjenta (lub Wykonawcy) uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

 • związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
 • związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub
 • inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania zasady  bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny biznesplanów.

Beneficjent zobowiązuje się poinformować wszystkich kandydatów, przed datą rozpoczęcia procesu rekrutacji, o osobach zaangażowanych w realizację projektu, pracownikach Beneficjenta uczestniczących w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów oraz o wykonawcach współpracujących przy realizacji projektu, w sposób umożliwiający złożenie przez kandydatów wymaganych oświadczeń. Wykaz w/w osób i wykonawców stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu www.czasnabiznes.eu.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby:

 • których sytuacja finansowa umożliwia założenie działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia w ramach projektu.
 • które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w następujących sektorach:
  1) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr  104/2000
  2) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
  3) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
  a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
  b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym
  4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tnz. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
  5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
 • które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, uczestnictwa w projekcie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu przez Beneficjenta (realizatora) i inne upoważnione podmioty, co do których Instytucja Pośrednicząca nie wyraziła sprzeciwu,
 • współpracują z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, jeżeli planują podjęcie własnej działalności gospodarczej w obszarze bezpośrednio związanym z działalnością przedsiębiorstwa, z którym obecnie współpracują,
 • które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) spółek cywilnych.
 • które były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa.

WIECEJ SZCZEGÓŁÓW NA: http://czasnabiznes.eu