OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 września 2016 r o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących

OBWIESZCZENIE

Na  podstawie art.48 ust.4 ustawy  z dnia 3 października 2008r  o udostępnieniu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.1235) -  zwanej dalej ustawą  OOŚ

 

Informuję

 

O odstąpieniu  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących  własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Babice ( obręb ewidencyjny  Jankowice, Mętków, Olszyny, Rozkochów, Włosień, Zagórze, Pogorzyce), Chrzanów( obręb ewidencyjny Balin, Luszowice, Płaza, Pogorzyce), Libiąż (obręb ewidencyjny Gromiec, Żarki), Trzebinia

( obręb ewidencyjny Bolęcin, Czyżówka, Dulowa, Karniowice, Lgota, Myślachowice, Młoszowa, Piła Kościelecka, Psary, Płoki), Trzebinia –Wspólnota ( obręb ewidencyjny Płoki) oraz miast: Chrzanów ( obręb ewidencyjny Chrzanów, Kościelec, Kąty, Pogorzyce, Zagórze), Libiąż ( obręb ewidencyjny Libiąż Mały, Libiąż Wielki) i Trzebinia ( obręb ewidencyjny Góry Luszowskie, Siersza, Trzebinia, Trzebionka, Wodna, Gaj ) na  lata  2017 -20126.

 

Realizując ustawowy obowiązek  wynikający  z art. 21 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach( t.J. Dz.U. 2015, poz.2100 ze zm.) Starosta Chrzanowski zlecił sporządzenie  uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów   niestanowiących  własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie  gmin Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia oraz  miast Chrzanów, Libiąż, Trzebinia  na  lata 2017 -2026.

 

Zgodnie z art. 46 ustawy  OOŚ projekty uproszczonych planów  urządzenia lasu znajdują się w katalogu  dokumentów wymagających  przeprowadzenia  strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko.

Na  podstawie  art.48 w związku z art.57 ust.1 pkt 2 i art.58 ust.1 pkt.2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 21 lipca 2016r  Pan  Maciej Lewandowski  - Dyrektor  Wydziału  Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu TAXUS UL sp. z o.o.,   upoważniony przez Starostę Chrzanowskiego  w zakresie uzyskiwania   wymaganych  przepisami prawa  opinii i uzgodnień przy  sporządzaniu  projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  z terenu gmin Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia oraz  miast Chrzanów, Libiąż, Trzebinia  , wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  oraz Małopolskiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  z wnioskiem o   zajęcie stanowiska  w sprawie  stwierdzenia konieczności lub braku konieczności do przeprowadzenia  procedury strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko projektów „Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia oraz  miast Chrzanów, Libiąż, Trzebinia”  opracowywanych na okres od  1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2026r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie  pismem z dnia  28 września 2016r  znak OP-II.611.10.2016.MSk  oraz  pismem z dnia 30 września 2016r znak OP-II.611.9.2016.RS uzgodnił  brak podstaw  do przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko uproszczonych planów  urządzenia  lasu.

            Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  pismem z dnia 23 sierpnia 2016r znak NS.9022.10.149.2016 uznał, że dla  opracowywanych projektów  nie jest  wymagane  przeprowadzenie  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Po otrzymaniu stanowisk  ww organów uzgadniających, w oparciu o art.48 pkt 1 ustawy  OOŚ, uwzględniając sumaryczną  powierzchnię lasów w poszczególnych obrębach, rozdrobnienie kompleksów leśnych oraz charakter zabiegów, stwierdzono, iż realizacja  postanowień ww dokumentów nie spowoduje  znaczącego oddziaływania  na środowisko.

 

Mając na uwadze art.48 ust.3 uzasadnieniem do odstąpienia od przeprowadzenia  strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko jest fakt, iż w odniesieniu do art.49 ustawy OOŚ :

 

Pkt.1 Charakter działań przewidzianych  w uproszczonych  planach urządzenia lasu

a). Stopień w jakim  dokument wyznacza  ramy do późniejszej realizacji  przedsięwzięć, w odniesieniu  do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:

Uproszczony plan jest dokumentem, który stanowi podstawę  prowadzenia  gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Wskazania gospodarcze  odnoszą się jedynie  do powierzchni  leśnych zalesionych i niezalesionych wg rejestru Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zapisy w projektach uproszczonych planów nie wyznaczają ram dla realizacji żadnych przedsięwzięć.

b) Powiązania  z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:

Uproszczone plany urządzenia lasu dla ww obrębów ewidencyjnych mogą być pośrednio powiązane z miejscowymi planami  zagospodarowania przestrzennego. Biorąc pod uwagę to, że  opracowanie upul nie przewiduje  nowych zalesień, ich realizacja   nie spowoduje kolizji  pomiędzy ustaleniami  obu planów. Uproszczone plany urządzenia lasu mogą być  również pośrednio powiązane z Planem Urządzenia Lasu, lasów  będących w zarządzie  Nadleśnictwa  Chrzanów, szczególnie  w miejscach gdzie  lasy Skarbu Państwa i należące   do  osób  fizycznych, leżą w bliskim sąsiedztwie.

c) Przydatność w uwzględnieniu  aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

  Uproszczone  plany  urządzenia lasu są przydatne  w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, ponieważ zawarte w nich zapisy wyznaczają kierunki działań  gospodarczo – pielęgnacyjnych  mające na celu  zachowanie  dobrego  stanu  zdrowotnego lasów  oraz  ich trwałości poprzez inicjowanie  odnowienia w starszych drzewostanach. W drzewostanach zniszczonych lub z niewłaściwym składem gatunkowym zaleca się przebudowę.

            Cele i  działania  zawarte w Uproszczonym  Planie Urządzenia Lasu są  spójne  z celami Polityki Leśnej Państwa . Realizacja  zadań z zakresu  odnawiania i pielęgnacji  lasu przyczynia się  do  ochrony bioróżnorodności w znacznym stopniu eliminując ryzyko wprowadzania  w lasach  prywatnych upraw monolitowych.

d). Powiązania z problemami dotyczącymi  ochrony środowiska

 dokument  jest silnie powiązany  z problemami  dotyczącymi ochrony środowiska ponieważ gospodarka  leśna  oparta jest  na zasadach ekologicznych, której głównym, długotrwałym celem jest zachowanie  trwałości lasu i ciągłości spełniania wszystkich jego funkcji. Stanowi narzędzie  wspierania zrównoważonego  rozwoju z jednoczesnym zachowaniem bądź przywracaniem i odtwarzaniem  najważniejszych zasobów  środowiska  przyrodniczego;

 

 

 

Pkt.2 Rodzaj i skala oddziaływań  na środowisko

a)Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań.

Krótkotrwałe negatywne oddziaływania mogą  powodować rębnie, inicjujące proces odnowienia drzewostanu. Wycięcie drzew na  powierzchniach może spowodować niewielkie zmiany mikroklimatyczne. Należy  mieć jednak na uwadze, że są to zmiany krótkotrwałe i w perspektywie  długoterminowej  odnowienie drzewostanu  przyniesie pozytywne  efekty. Rozplanowanie zabiegów w czasie  oraz zalecenia wykonania  zabiegów poza okresem lęgowym ptaków   zminimalizuje ich negatywne skutki. Luki powstałe po wycięciu drzew  szybko są zapełniane przez młode pokolenie  lasu( zaplanowane  odnowienia), a często poprzez cięcia  odsłania się już istniejące młode pokolenie lasu, które  przy większym  dostępie światła zaczyna bujnie rosnąć.

b) Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

Brak  oddziaływania transgranicznego.

c)Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka  dla zdrowia  ludzi lub zagrożenia dla  środowiska

Nie  przewiduje się   wystąpienia ryzyka  dla zdrowia ludzi. Również ze względu na niewielki rozmiar prac i rozłożenia  prac leśnych  w czasie nie przewiduje się   negatywnego wpływu zabiegów gospodarczo –pielęgnacyjnych na środowisko.

 

Pkt.3 . Cechy  obszaru  objętego oddziaływaniem na środowisko.

a).Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub  posiadające znaczenie  dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie  terenu

Uproszczone plany  urządzenia lasu  nie obejmują  działań związanych z ochroną zabytków i obiektów dziedzictwa  kulturowego .Działania przewidziane w uproszczonych planach urządzenia  lasu nie wiążą się również z intensywnym wykorzystywaniem terenu ani przekroczeniami standardów jakości środowiska, nie wpłyną  na zmianę  charakteru środowiska przyrodniczego i jego elementów.

b) Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie  przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Na  terenie   Gminy Babice 2,66ha znajduje się   w zasięgu  obszaru  natura 2000 Dolina  Dolnej Skawy PLB120005

W wydzieleniach znajdujących się  w zasięgu  obszaru Natura 2000 zaprojektowano  czyszczenia i trzebieże, które nie spowodują znaczących zmian w drzewostanie i nie wpłyną negatywnie  na cele ochrony w obszarze. Dodatkowo w wydzieleniach na których zinwentaryzowano  zadrzewienia występujące  w międzywalu, które pełnią funkcje ochronne nie projektowano żadnych cięć.

W poniższej tabeli zestawiono  wydzielenia położone w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005.

 

Adres leśny

Rodzaj powierzchni

Informacje o terenie

Planowany zabieg główny

Powierzchnia wydzielenia w ha

N2000

12-03-0-22-000201-c-00

D-STAN

Do przebudowy

CP-P

0,03

 

12-03-0-22-000201-f-00

D-STAN

 

TPP

0,09

 

12-03-0-22-000201-hx-00

INNE WYL

Łąka, teren zalewowy, międzywale

BZ

0,06

 

12-03-0-22-000201-ix-00

D-STAN

 

TWP

0,24

 

12-03-0-22-000201-jx-00

D-STAN

 

TPP

0,58

 

12-03-0-22-000201-kx-00

D-STAN

 

TWP

0,58

 

12-03-0-22-000301-j-00

INNE WYL

łąka, teren zalewowy, międzywale

BZ

0,15

 

12-03-0-22-000301-l-00

ZADRZEW

 teren zalewowy, międzywale

BZ

0,04

 

12-03-0-22-000501-by-00

ZADRZEW

teren zalewowy, międzywale

BZ

0,49

 

12-03-0-22-000501-cy-00

INNE WYL

łąka, teren zalewowy, międzywale

BZ

0,02

 

12-03-0-22-000501-dy-00

INNE WYL

łąka, teren zalewowy, międzywale

BZ

0,09

 

12-03-0-22-000501-fy-00

INNE WYL

łąka, teren zalewowy, międzywale

BZ

0,29

 

                                                                                                                                                      Razem

2,66

 

 

Projekty planów  nie wyznaczają  ram dla późniejszej  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko. Nie stwierdzono  również aby realizacja planów spowodowała znaczący  negatywny  wpływ na  obszar Natura 2000 Dolina  Dolnej Skawy PLB120005.

Drzewostany  objęte  projektami upul  częściowo  zlokalizowane są  na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w gminach Babice, Chrzanów, Trzebinia oraz na  terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i Rudniańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Trzebinia  a także na  terenie otuliny rezerwatu przyrody Lipowiec. Zabiegi gospodarcze  zaprojektowane zostały w sposób uwzględniający   potrzeby ochronne  i hodowlane  drzewostanów. Nie stwierdzono, aby realizacja działań przewidzianych   w projekcie  planu spowodowała istotny wpływ na cele dla  ochrony których  utworzono Tenczyński park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie.

Uznano, że  pozyskanie drewna   z wydzieleń   położonych na terenie rezerwatu  Lipowiec  w sposób i w rozmiarze  określonym w planie   oraz odnowienie powierzchni  wskazanymi  gatunkami drzew, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego  rezerwatu przyrody „Lipowiec”.

 

W związku z powyższym,  biorąc pod uwagę  uwarunkowania określone w art.49  ustawy OOŚ odstąpiono  od przeprowadzenia  strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko dla projektów  uproszczonych planów urządzenia lasu  sporządzonych dla gmin Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia oraz  miast Chrzanów, Libiąż, Trzebinia  na  lata 2017 -2026.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Chrzanowie oraz podane  do publicznej wiadomości  na stronie  Biuletynu  Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Chrzanowie  www.powiat-chrzanowski.pl