Ogłoszenie

ZARZAD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na podstawie art. 939.ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Przedmiotem dokumentu są długoterminowe działania naprawcze, plan działań któtkoterminowych oraz uszczegółowienie zagadnień związanych  z inwentaryzacją źródeł emisji, analizą jakości powietrza i opisem uwarunkowań ekonomicznych, ekologicznych i lokalnych wybranych kierunków działań naprawczych.

  1. Projekt ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
    p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz.8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

 

  1. W ramach konsultacji społecznych 23 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie Muzeum Lotnictwa Polskiego przy al. Jana Pawła II 39 w Krakowie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych osób.

 

  1. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu kierować można w terminie do 30 listopada 2016 r. elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl, pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska,
    ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

 

  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.