Komunikat

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie   na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu chrzanowskiego na lata 2017 -2026

Komunikat

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie w roku bieżącym zrealizowało zadanie pn.:” Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu chrzanowskiego na lata 2017 -2026 .”. Zadanie zrealizowane zostało przy udziale pomocy finansowej WFOŚ i GW w Krakowie.

 

2 czerwca 2016r zawarto umowę nr D/044/16/30 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Powiatem Chrzanowskim. Kwota dofinansowania obejmowała 70% kosztów związanych z realizacją zadania tj. 42 289,21 zł. Pozostałe 30 % kosztów pokryte zostało ze środków budżetu Powiatu Chrzanowskiego.

               

Opracowaniem objętych zostało 975,98 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu powiatu chrzanowskiego. Okres obowiązywania uproszczonych planów wynosi 10 lat tj.: od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2026r.

Uproszczone plany urządzenia lasu tworzą warunki do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem zachowania lasów i ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.