Szkolenie dla grantobiorców

Lokalna Gruba Działania - Partnerstwo na Jurze informuje, że w dniu 16.12.2016 roku o godzinie 15 odbędzie się szkolenie dla grantobiorców.

Szkolenie dla grantobiorców

W związku z faktem, iż było już jedno szkolenie wstępne na którym byli przedstawiciele sektora społecznego informujemy, iż od godziny 15 będzie powtórzenie informacji dla nowych osób, a od godziny 16 odbędzie się część warsztatowa.

W części warsztatowej:

1.       Zostaną opracowane tematy konkursów grantowych (na jeden konkurs składa się projekty w kwocie między 5 a 50 tysięcy złotych na łączną pulę konkursową 300 tysięcy)-przykładowe tematy w dalszej części informacji.

2.       Zostaną wyznaczone terminy naborów dla poszczególnych tematów grantów

W związku z tym, iż na etapie składania wniosków należy przedłożyć pełną dokumentację (pozwolenia na budowę, zgody na posadowienia, rozeznania ofert cenowych. Uwaga – aktualnie robiliśmy rozeznanie w tytule posadowienia tablic informacyjnych w Starostwie Powiatu Chrzanowskiego i wymagają one również pozwolenia na budowę a co za tym idzie projektu architektonicznego) ustalone zostanie, które typy projektów z pełną dokumentacją będą gotowe na dany termin

Należy również pamiętać o tym, iż przy projekcie inwestycyjnym związanym z gruntem (również szlaki czy ścieżki) trzeba mieć: użyczenie obiektu/ziemi na okres 7 lat, zgodę właściciela obiektu/ ziemi na realizację projektu, projekt architektoniczny, pozwolenie na budowę/posadowienie.

3.       Odbędzie się szkolenie w wypełniania wniosku grantowego

 

W związku z faktem, iż odbędzie się szkolenie z wypełniania wniosku grantowego proszę o przygotowanie jednego realnego pomysłu na projekt, ponieważ będziemy pracować na realnych projektach.

 

Na poprzednim spotkaniu zbierane były informację o planowanych projektach i były to:

·         Projekty dla Miejscowości tematycznych aktualnych oraz nowych związane z wizualizacją i tworzeniem dodatkowych atrakcji

·         Ścieżki, szlaki turystyczne, szlaki piesze konne rowerowe nordic walking, itp.

·         Miejsca rekreacji (altany, tarasy widokowe, grille zewnętrzne, ławeczki, zagospodarowanie miejsca wsi, place zabaw, boiska, skateparki)

·         Ekomiejsca (ogród sensoryczny, ogród pszczół, ogród ziół, zagroda edukacyjna, zagroda doświadczeń)

·         Miejsca rzemiosła (geocentrum, wiklinowa osada, domek myśliwski, izba rzemiosła, izba tradycji)

·         Produkty turystyczne inne (osada rycerska, posterunek graniczny starej guberni)

 

Podzielono je tematycznie i na chwilę obecną są opracowane tematów grantów, które zostaną przedyskutowane na spotkaniu w dniu 16 grudnia a które wpisują się w wskaźnik:

1.2. Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR

a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

b) produkty turystyczne

Tematy:

1.       Ekomiejsca

2.       Miejsca rzemiosła

3.       Produkty turystyczne (z : produkty turystyczne inne oraz miejsca rekreacji)

4.       Szlaki

5.       Edukacja (tablice edukacyjno informacyjne)

Bardzo prosimy  o analizę które z projektów wpisują się w daną kategorię, ponieważ będę zbierała pod każdą z kategorii ilość oraz szacunkową wartość projektów po to by wiedzieć czy któryś z tematów ma wystąpić dwa razy lub wcale. Również oczekujemy  propozycji innych tematów zgodnych z tematem przedsięwzięcia.

 

Informujemy również, że na projekty stricte ekologiczne będzie konkurs z innego przedsięwzięcia:

Cel szczegółowy: Innowacyjne rozwiązania i zachowania promujące ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Przedsięwzięcie:

3.1.  Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wskaźnik: 3 oferty (trzy centra edukacji ekologicznej)  kwota 190 tysięcy to jest około 63 tysiące na jedno centrum (np. kompleksowe centrum pszczelarsko ekologiczne)

Nabór ten będzie ogłoszony z dużych projektów rozliczanych w UMWM oraz przedsięwzięcie:

3.2.  Innowacyjne działania edukacyjne, w zakresie proekologicznych rozwiązań, promujących ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Projekt grantowy obejmujący 5 działań edukacyjnych (np. szkoleń, warsztatów), kwota na grant 50 tyś

W tym punkcie prosimy o indywidualne zgłaszanie się potencjalnych grantobiorców

 

W związku z pytaniami na poprzednim szkoleniu informujemy, że organizacja pozarządowa która ma siedzibę poza obszarem objętym LSR nie może starać się o grant nawet jeśli ma w statucie wpisane, że obszar działania obejmuje obszar wiejski powiatu (obszar objęty LSR to powiat chrzanowski z wyłączeniem miasta Chrzanów i miasta Trzebinia). Dlatego jeśli organizacja chciałaby pozyskać grant niezbędne jest by zmieniła siedzibę w KRS.

LGD - Partnerstwo na Jurze