Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nabór wniosków w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III dofinansowywanego ze środków PFRON na rok 2017

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Nabór wniosków w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III dofinansowywanego ze środków PFRON na rok 2017

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów w obszarach B, C, D,F,G programu składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, w terminie do 03 lutego 2017 roku.

Kompletne wnioski o dofinansowanie można składać w ramach obszarów B,C,D,F,G do dnia 03.02.2017 roku, do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów – decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie.

Natomiast w przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu – termin naboru wniosków w ramach obszaru E określony przez PFRON: od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów ww. programu w 2017 r., będą realizowane następujące obszary:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych;
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 


Adresatami pomocy mogą być dla:
• obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

• obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

• obszaru D (likwidacja barier transportowych):
a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

• obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

• obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Poziom dofinansowania dla beneficjentów z terenu powiatu chrzanowskiego:
Obszar B – 50% kosztów kwalifikowanych
Obszar C – 50% kosztów kwalifikowanych
Obszar D – 70% kosztów kwalifikowanych - intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% kosztów kwalifikowanych - intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej
Obszar E – 20% kosztów kwalifikowanych
Obszar F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON; Przy udzielaniu dofinansowania na pokrycie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej stosuje się odpowiednio postanowienia Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587), przy zachowaniu warunków udzielania pomocy określonych w programie i procedurach realizacji programu.
Obszar G – 30% kosztów kwalifikowanych. Przy udzielaniu dofinansowań ze środków otrzymanych w ramach obszaru G programu powiat stosuje odpowiednio postanowienia art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz odpowiednio akty wykonawcze do wyżej wymienionej ustawy.


Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r. – Maksymalna wartość dofinansowania ze środków PFRON może wynosić:

obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
obszar D – na likwidację barier transportowych do:
80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
250.000,00 zł dla autobusów;
obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.
w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Definicje pojęć
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego realizowany jest projekt;


2. jednostkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej – należy przez to rozumieć jednostki działające zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587);

3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku:
a. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia - posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
b. osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;


4. placówce edukacyjnej – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):
a. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
b. szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
c. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
d. szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
e. szkoły artystyczne,
f. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
g. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno
-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
h. bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,
i. placówki oświatowo-wychowawcze,
j. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;

5. placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:
a. organizację pozarządową,
b. jednostkę samorządu terytorialnego;

6. pomocy de minimis – należy przez to rozumieć pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014);


7. spółdzielni socjalnej osób prawnych – należy przez to rozumieć spółdzielnię socjalną utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z:
a. innym powiatem lub gminą,
b. inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych;

8. środowiskowym domu samopomocy – należy przez to rozumieć placówkę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.);

Kierunki działań, warunki brzegowe, procedury programu, zasady wyboru, dofinansowania i  rozliczania projektów oraz wzór wniosku do dofinansowanie do pobrania na :

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html

Ważne informacje o Programie zamieszczone na www.pfron.org.pl

Prosimy na bieżąco monitorować stronę – aktualności dotyczące Programu Wyrównywania różnic między regionami III

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro

 

W sprawie naboru prosimy o kontakt :
Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie, tel. 32/ 625 79 84