Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O LICYTACJI SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE

OGŁOSZENIE
 1.       Nazwa i siedziba jednostki

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Ul. Partyzantów 2

32-500 Chrzanów

Tel. (032) 625-79-32

Fax.(032) 625-79-04

Strona internetowa: www.powiat-chrzanowski.pl

 

 1.       Miejsce i termin przeprowadzenia licytacji

Licytacja odbędzie się w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie  przy
ul. Partyzantów 2 w Sali konferencyjnej nr 219 II piętro  w dniu 3 kwietnia 2017 r. roku o godzinie 10.00.

 1.       Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot licytacji

Samochód będący przedmiotem licytacji można obejrzeć obok wejścia do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Grzybowskiego 7a (od strony garaży)  w dniach: 20 marzec 2017 r., 22 marzec 2017 r., 24 marzec 2017 r., 27 marzec 2017 r.,
29 marzec 2017 r., 31 marzec 2017 r. w godz. od 8.00 do 9.00 po wcześniejszym jednodniowym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 625-79-89, osoba do kontaktu – Pan  Marcin Moskal.

 

 1.       Rodzaj, typ i ilość licytowanych składników rzeczowych majątku ruchomego

- Marka i model pojazdu: SKODA SUPERB I SEDAN CLASSIC 2.0 TDI

- Nr indentyfikacyjny (VIN): TMBDR63U989019629

- Nr rejestracyjny: KCH99WW

- Rok produkcji: 2008

- Pojemność/moc silnika: 1968 cm3/103 KW

- Data pierwszej rejestracji: 17.03.2008 r.

- Ilość miejsc : 5

- Rodzaj paliwa: Olej napędowy

- Dopuszczalna masa całkowita: 2103,00 kg

- Rodzaj nadwozia: SEDAN

- Rodzaj silnika: WYSOKOPRĘŻNY

- Rodzaj skrzyni biegów: MANUALNA

- Przebieg: 214586

- Termin ważności badania technicznego: 17.03.2018 r.

- Kolor: CZERŃ MAGICZNA

- Stan pojazdu: pojazd z przeszłością wypadkową – pojazd nieuszkodzony , pojazd garażowany, posiadający niezbędny przegląd techniczny, serwisowany i naprawiany  w autoryzowanych serwisach.

- ubezpieczenie pojazdu: OC, AC, KR, NNW Standard, WMA Złoty +  ( ważne do 13.03.2018 r.)

Wyposażenie:

1. ABS+ system wspomagania nagłego hamowania,

2. Alarm

3. Klimatyzacja,

4. Komputer pokładowy,

5. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

6. Opony 15,

7. Podłokietnik siedzeń tylnych,

8. Poduszki powietrzne,

9. Skrzynia biegów manualna

10. Radioodtwarzacz CD,

11. Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie,

12. Siedzenia tylne dzielone,

13. Wspomaganie kierownicy,

14. Zamek centralny,

15. Dwa komplety kluczyków.

 

 1.       Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 5,52 % ceny wywoławczej tj.800 zł brutto (słownie: osiemset złotych) należy wpłacić w pieniądzu w pln do dnia 3 kwietnia 2017 r.
do godz. 9.30  na rachunek bankowy sprzedającego: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 23 84440008 0000 0080 5429 0007 nazwa konta : Rachunki bieżące instytucji samorządowych, rachunek sum depozytowych z dopiskiem „licytacja samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie” . Za wniesione wadium
w pieniądzu organizator licytacji uznaje fakt wpływu środków na wyżej podany rachunek bankowy w terminie j.w..

 1.       Cena wywoławcza i postąpienie :

Cena wywoławcza wynosi 14.500 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych)

Postąpienie wynosi 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych.)

 1.       Organizator licytacji zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia licytacji lub jej odwołania bez podania przyczyn.

 

 1.       Inne informacje

    - Licytacja jest prowadzona na podstawie Uchwały Nr138/37/2017 Zarządu Powiatu   

       Chrzanowskiego z dnia  16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na  

       licytację samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz

       powołania komisji do przeprowadzenia licytacji     

- Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej.

- Zaoferowana przez licytanta cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferuje cenę wyższą.

- Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

- Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

- Warunkiem do przystąpienia do licytacji jest :

 •          wniesienie wadium określonego w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia

- Wadium misi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

- Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

- Wadium złożone przez pozostałe osoby, które brały udział w licytacji zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 7 dni od zakończenia licytacji.

- Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

 •          uczestnik, który uzyskał przybicie najwyższej ceny uchylił się od zwarcia umowy sprzedaży.

- Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

- W przypadku przystąpienia do licytacji tylko jednego licytanta, ceną sprzedaży jest cena wywoławcza wraz z ceną postąpienia.

 

 1.       Termin zawarcia umowy sprzedaży

- Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji nastąpi z chwilą przybicia najwyższej ceny.

- Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego licytację, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia przybicia (na podstawie wystawionej przez Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie faktury VAT).

- Wydanie nabywcy przedmiotu licytacji nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia  oraz zawarcia umowy sprzedaży

- Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego całkowitej ceny nabycia

- Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu licytacji ponosi w całości Licytant

 

 

 

Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej – www.powiat-chrzanowski.pl oraz w BIP i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
przy ul. Partyzantów 2, Grzybowskiego 7a oraz Zielonej 20.

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                   STAROSTA CHRZANOWSKI

                                                                                             Janusz Szczęśniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór                                                                              

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY Nr  ……………

Zawarta w dniu …………….. r.  pomiędzy Powiatem Chrzanowskim ul. Partyzantów 2 ,
32-500 Chrzanów NIP: 628-17-15-276 – Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

 

Starosta Chrzanowski – Janusz Szczęśniak

Wicestarosta              -  Krzysztof Kasperek

zwanym Sprzedającym

 

a

 

……………………………………….

Zwanym Kupującym

 

§ 1.

1.Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje samochód:

- Marka i model pojazdu: SKODA SUPERB I SEDAN CLASSIC 2.0 TDI

- Nr indentyfikacyjny (VIN): TMBDR63U989019629

- Nr rejestracyjny: KCH99WW

- Rok produkcji: 2008

- Pojemność/moc silnika: 1968 cm3/103 KW

- Data pierwszej rejestracji: 17.03.2008 r.

- Ilość miejsc : 5

- Rodzaj paliwa: Olej napędowy

- Dopuszczalna masa całkowita: 2103,00 kg

- Rodzaj nadwozia: SEDAN

- Rodzaj silnika: WYSOKOPRĘŻNY

- Rodzaj skrzyni biegów: MANUALNA

- Przebieg: 214586

- Termin ważności badania technicznego: 17.03.2018 r.

- Kolor: CZERŃ MAGICZNA

- Stan pojazdu: pojazd z przeszłością wypadkową – pojazd nieuszkodzony, pojazd garażowany, posiadający niezbędny przegląd techniczny, serwisowany i naprawiany
w autoryzowanych serwisach.

2. Sprzedający oświadcza, że samochód stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest 
w/w samochód oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia lub zajęcia.

 

§ 2.

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do jego stanu, jego własności, jego wszystkich parametrów
a także wyglądu.

§ 3.

 1.       Kupujący zapłaci Sprzedającemu za samochód kwotę w wysokości :

netto ……………………..zł ( słownie: ………………………………………………złotych )

brutto: …................ zł ( słownie: …………………………………………………       złotych )

podatek VAT: …....................................................  złotych,

2. Wylicytowana kwota przez Kupującego (pomniejszona o wpłaconą kwotę wadium)zostanie wpłacona na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 61 84440008 0000 0080 5429 0002 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty strony uznają datę wpływu należności na rachunek Sprzedającego.

4. Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym podatek
od czynności cywilnoprawnych ponosi Kupujący.

 

§ 4.

1. Wydanie samochodu Kupującemu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące samochodu, niezbędne do prawidłowego z niego korzystania oraz 2 kpl  kluczyków

 

 

 

 

§ 5.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6.

 

Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotowej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

§ 7.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

 

§8.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Sprzedającego i jeden dla Kupującego.

 

 

 

            Sprzedający                                                                      Kupujący