SOR, oddział pediatryczny i ginekologiczno-położniczy do przebudowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy w chrzanowskiej lecznicy zostanie wkrótce przebudowany.

SOR, oddział pediatryczny i ginekologiczno-położniczy do przebudowy

Szpital Powiatowy w Chrzanowie przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia jako Instytucję Pośredniczącą dla IX Osi Priorytetowej Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem Projektu jest przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.
Projekt zakłada:
• przebudowę i modernizację pomieszczeń,
• zakup specjalistycznych urządzeń medycznych i wyposażenia,
• zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do obsługi SOR.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawa efektywności funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych orojektu obejmują:
- dotację ze środków EFRR w ramach POIiŚ 2014-2020 w wysokości 5 950 000 zł (tj. 85 % kosztów kwalifikowanych Projektu),
- dotację ze środków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w wysokości 1 000 000 zł (tj. 14,29 % kosztów kwalifikowanych Projektu),
- środki własne Szpitala w wysokości 50 000 zł (tj. 0,71 % nakładów inwestycyjnych na Projekt).

 

Czy wiesz, że…

W planach szpitala jest również przebudowa kolejnych oddziałów: ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego w ramach kolejnego projektu opiewającego na 14,5 mln zł.