Informacja Starosty Chrzanowskiego

Zgodnie z art.24a ust.2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na „modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Dulowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski, w powiecie chrzanowskim”.

Informacja Starosty Chrzanowskiego

Postępowanie będzie prowadzone w trybie art.4 ust. 1a pkt 2, art.20 ust. 1 i 2, art.24a w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 z póź.zm.).
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Dulowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski, w powiecie chrzanowskim, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, upoważnione zostało Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych, Kartograficznych i Projektowych, Sklep Spożywczo – Przemysłowy Tadeusz Piasek 32 – 200 Miechów, ul. Szewska 41 , zwane dalej Wykonawcą.
Pracownicy w/w Przedsiębiorstwa będą posiadać upoważnienia imienne Starosty Chrzanowskiego do wykonywania w/w prac. Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych dotyczących granic działek, budynków oraz użytków gruntowych. Właścicieli i władających nieruchomościami uprzejmie proszę o udzielanie informacji o posiadanych gruntach, budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe.
Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2016 poz.1629) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.
W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy:
Art. 24a. 1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.
2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.
4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.
5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Termin zakończenia pracy został określony na 31.10.2017 r.

 

Janusz Szczęśniak
Starosta Chrzanowski