Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacje Starosty Chrzanowskiego

Zgodnie z art.24a ust.2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na „modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Młoszowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski, w powiecie chrzanowskim”.

Informacje Starosty Chrzanowskiego

Postępowanie będzie prowadzone w trybie art.4 ust. 1a pkt 2, art.20 ust. 1 i 2, art.24a w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 z póź.zm.).
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Młoszowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski, w powiecie chrzanowskim, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, upoważnione zostało konsorcjum: MGGP S.A.-pełnomocnik konsorcjum, ul. Kaczkowskiego 6,
33 -100 Tarnów i MGGP AERO Sp. z o.o. – uczestnik konsorcjum, ul. Kaczkowskiego 6
33-00 Tarnów, zwane dalej Wykonawcą.
Pracownicy w/w konsorcjum będą posiadać upoważnienia imienne Starosty Chrzanowskiego do wykonywania w/w prac. Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych dotyczących granic działek, budynków oraz użytków gruntowych. Właścicieli i władających nieruchomościami uprzejmie proszę o udzielanie informacji o posiadanych gruntach, budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe.
Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2016 poz.1629) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.
W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy:
Art. 24a. 1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.
2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.
4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.
5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Termin zakończenia pracy został określony na 31.10.2017 r.

 

 

Janusz Szczęśniak
Starosta Chrzanowski