Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” z siedzibą przy ul. 9 maja, 32-590 Libiąż złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Malutkim kroczkiem do zdrowia - zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tablicy informacyjnej urzędu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2  (pokój nr 304,III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl