Ogłoszenie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia w okresie od 01 września 2017r. do 31 grudnia 2021r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.

Celem zadania jest sprawowanie pieczy zastępczej nad 8 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Konkurs kierowany jest do podmiotów dysponujących własną bazą lokalową, odpowiednią
do prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Powiatu Chrzanowskiego  na realizację zadania w okresie od 01 września do 31 grudnia 2017 r. nie przekroczy  61.000 zł. Wysokość środków finansowych na kontynuację zadania na lata 2018 – 2021 będzie ustalana na dany rok budżetowy.