Informacja o naborze wniosków przez Lokalną Grupę Działania " Partnerstwo na Jurze"

Informujemy o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Informacja o naborze wniosków przez Lokalną Grupę Działania " Partnerstwo na Jurze"

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

dla przedsięwzięcia : 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie – ogłoszenie nr 3/2017

dla przedsięwzięcia : 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – ogłoszenie nr 5/2017

dla przedsięwzięcia:   2.2 „Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju  istniejącego przedsiębiorstwa” – ogłoszenie nr 4/2017

dla przedsięwzięcia : 3.1 Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – ogłoszenie nr 6/2017

 W związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze" naborem wniosków oraz powołując się na INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” załączniki do wniosku będące kopią dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem *przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument*, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez *notariusza* lub przez występującego w sprawie *pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem*.

W związku z powyższym biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze" wyznacza termin na obijanie dokumentów za zgodność z oryginałem od *10.07.2017* roku do *4.08.2017 roku* (pon-pt w godzinach 10:00-15:00)