OHP zaprasza do udziału w projekcie osoby w wieku 18-24 lata

Osoby w wieku 18-24 lata pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne
i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy mogą być uczestnikami projektu "Od szkolenia do zatrudnienia" w ramach "Gwarancji dla młodzieży".

OHP zaprasza do udziału w projekcie osoby w wieku 18-24 lata

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

PLANOWANE RODZAJE WSPARCIA:

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi
i warsztaty

Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

Kursy językowe

Kursy ECDL

Kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kursy prawa jazdy kat. B

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z metamorfozą

Indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych

Staże zawodowe (3 miesiące)

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się

Coaching zawodowy (zwiększenie samooceny
i samoakceptacji, automotywacja, asertywność, kreatywność)

 

UCZESTNIKOWI PROJEKTU PRZYSŁUGUJE:

Opieka wychowawców

Ubezpieczenie NNW

Wyżywienie w trakcie zajęć

Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia

Wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem

Stypendium szkoleniowe

Stypendium stażowe

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

 

Informacji szczegółowych udziela:

 

6-4 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP
32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 5
tel. 32 612-13-77, 32 612-23-69, e-mail: osiw.trzebinia@ohp.pl

www.malopolska.ohp.pl