Ogłoszenie

 Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia w okresie od 01 września 2017r. do 31 grudnia 2021r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci, wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

Podmiotem tym jest:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie.

Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania w okresie od 01 września do 31 grudnia 2017 r. nie przekroczy 61.000 zł. Wysokość środków finansowych na kontynuację zadania na lata 2018 – 2021 będzie ustalana na dany rok budżetowy.

 

                                                                     Starosta Chrzanowski

                                                                     Janusz Szczęśniak