ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Dulowa, Młoszowa - jednostka ewidencyjna Trzebinia-obszar wiejski

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24a ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. , poz. 1629 z późn. zm.) Starosta Chrzanowski zawiadamia, że w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Zielona 20 (pokój nr 108- parter; pokój nr 216- I piętro), w terminie 11.09.2017 r. – 29.09.2017 r. w dni robocze w godzinach: poniedziałek 7.30 - 16.00; wtorek, środa, czwartek 7.30 – 14.00; piątek 7.30 – 12.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Dulowa, Młoszowa- jednostka ewidencyjna Trzebinia-obszar wiejski.

Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestrów gruntów, rejestrów budynków, rejestrów lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, map ewidencyjnych.


Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją oraz uzyskać niezbędne wyjaśnienia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Powyższe leży w interesie właścicieli nieruchomości, bowiem celem wyłożenia jest ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Niezapoznanie się z projektem operatu w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Starosta Chrzanowski
Janusz Szczęśniak