Julian Smółka i Michał Słowik otrzymali stypendium powiatu chrzanowskiego

Julian Smółka i Michał Słowik - uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Stasica w Chrzanowie otrzymali stypendium powiatu chrzanowskiego.

Julian Smółka i Michał Słowik otrzymali stypendium powiatu chrzanowskiego

Fot. Stypendystom gratulował m.in. obecny na sesji wicewojewoda Józef Gawron. Na zdjęciu z wicestarostą Krzysztofem Kasperkiem 

 

Uchwałą Nr XLVIII/279/2010 Rady Powiatu w Chrzanowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Powiatu Chrzanowskiego - przyjęto „Program Stypendialny Powiatu Chrzanowskiego”. Program obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. Formą realizacji programu jest „Stypendium Powiatu Chrzanowskiego „

Warunkiem przyznania Stypendium są następujące kryteria:

  • Uzyskanie w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5
  • Uzyskanie co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
  • Uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata olimpiad przedmiotowych lub tematycznych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

  1. Stypendium otrzymali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie:

 

 

  • Julian Smółka – już po raz drugi spełnił kryteria przyznawania Stypendium uzyskując tytuł laureata w „XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”, „XII Olimpiadzie Przedsiębiorczości” i „V Olimpiadzie Przedsiębiorczości
    i Zarzadzania”. Wszystkie olimpiady odbyły się na szczeblu centralnym. Julian otrzymał stypendium w wysokości 500,00zł miesięcznie tj. 6000,00zł.rocznie - wypłacone jednorazowo do 31 sierpnia 2017roku.

Opiekunem ucznia jest Pani Jolanta Staniszewska

  • Michał Słowik – spełnił kryteria przyznawania Stypendium uzyskując tytuł finalisty w „XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej” i w „V Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarzadzania” na szczeblu centralnym. Michał otrzymał stypendium w wysokości 300,00zł miesięcznie tj. 3600,00zł.rocznie – wypłacane od 1 września 2017 roku do  31 sierpnia 2018 roku.
  • Opiekunem ucznia jest Pani Jolanta Staniszewska