OGŁOSZENIE

Powiat Chrzanowski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.

OGŁOSZENIE

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów dla wnioskodawców z terenu Powiatu Chrzanowskiego w obszarach B, C, D, F, G programu składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (dziennik podawczy),
w terminie do 8 stycznia 2018 roku.


Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:
obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – wnioski w tym obszarze należy bezpośrednio kierować do Oddziału PFRON.
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:
obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. ( intensywność pomocy: do 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku urzędów do 30% kosztów kwalifikowanych)

obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. (intensywność pomocy: do 50% kosztów kwalifikowanych)

obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 250.000,00 zł dla autobusów;

(intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej)

obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych – wnioski
w tym obszarze należy bezpośrednio kierować do Oddziału PFRON.
obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Adresatami pomocy w poszczególnych obszarach mogą być dla:
Obszaru B - powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
Obszaru C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
Obszaru D - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
Obszaru E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe
Obszaru F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
Obszaru G - powiaty.

Uwaga!
W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

W przypadku obszaru programu E projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu – termin naboru wniosków w ramach obszaru E określony przez PFRON: od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2018 roku. Dokumenty do pobrania oraz informacje dla projektodawców obszaru E dostępne na stronie : https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/


Pliki do pobrania dla projektodawców w obszarach B, C, D, F, G :
Wniosek o dofinansowanie
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.
Procedury realizacji programu
Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu
Program wyrównywania różnic między regionami III – treść programu

Pozostałe dokumenty dostępne na stronie PFRON:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/


W sprawie naboru prosimy o kontakt : Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie, tel. 32/ 625 79 84

Prosimy o bieżące monitorowanie strony: www.pfron.org.pl