Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

W dniach od 22 września do 23 października 2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Podczas konsultacji do projektu Programu wpłynęły uwagi ze strony Stowarzyszenia „Stacja Chrzanów”, Stowarzyszenia Za Piecem oraz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, dotyczące wprowadzenia następujących zmian:

 

§12

Oferta

 

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)         Pozostaje bez zmian.

2)         Otrzymuje brzmienie: aktualne sprawozdanie merytoryczne i finansowe (w przypadku organizacji działających krócej niż 1 rok kalendarzowy oświadczenie o braku ww. dokumentów).

3)         Wykreślony.

4)         Otrzymuje brzmienie: kopia oryginału statutu opatrzonego pieczątką organizacji oraz podpisami organu uprawnionego do reprezentacji organizacji.

 

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zostanie skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procedowaniu na listopadowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.