Komunikat

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO  Z DNIA 20 października 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31.10.2017 r., do dnia 21.11.2017 r.,

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.)

 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie:

 

z zasobu Powiatu Chrzanowskiego, pomieszczenia o pow. 244,79 m2, położone w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
przy ul. Grzybowskiego 7a, znajdujące się na nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Chrzanów, obręb Chrzanów, jako działka nr 3546/454 o pow. 0,2874 ha, stanowiący własność Powiatu Chrzanowskiego zgodnie z KW KR1C/00095544/9.

 

 

Dane dotyczące lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie:

 

 

 

Położenie pomieszczenia

Księga wieczysta

Nr działki

Ilość pomieszczeń

Powierzchnia użytkowa

1

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przy ul. Grzybowskiego 7a

KR1C/00095544/9

Nr 3546/454
o pow. 0,2874 ha

19 ( 15 i 2 szt. piwnice + 1 szt. korytarz + 1 szt. korytarzyk)

244,79 m2

 

Pomieszczenia znajdują się na I piętrze oraz w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy ul. Grzybowskiego 7a o łącznej powierzchni 244,79 m2.

Budynek 3-kondygnacyjny Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
przy ul. Grzybowskiego 7a, stanowi własność Powiatu Chrzanowskiego i obejmuje część nieruchomości oznaczonej, jako działka nr: 3546/454 o pow. 0,2874 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00095544/9.

Pomieszczenia zostają przeznaczone do oddania w użyczenie na działalność statutową-biurową Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie. Okres oddania w użyczenie ustala się od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

Biorący w Użyczenie zobowiązany będzie do uiszczania należności za media w tym: wodę i ścieki , ogrzewanie , energię elektryczną, ochronę mienia, przeglądy p. poż, oraz techniczne budynku itp. proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni
tj. 29,47 % miesięcznie z ponoszonych j.w. w danym okresie opłat budynku Starostwa przy ul. Grzybowskiego 7a. Koszty wywozu odpadów komunalnych we własnym zakresie.

Należność za w/w opłaty płatna będzie przez Biorącego w Użyczenie na podstawie not księgowych wystawianych przez Użyczającego w terminie 14 dni od wystawienia not księgowych.

 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z wykazu obiektów przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Szczegółowych informacji udziela (Pani Daria Muszyńska – Główny Specjalista)
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, III piętro, pok.311, nr tel. 32 625 79 32.

 

Informacje o wywieszeniu wykazu ogłasza się w „Gazecie Przełom”, na stronie internetowej – www.powiat-chrzanowski.pl i wywiesza na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

 

                                                                                              STAROSTA CHRZANOWSKI

 

                                                                                                       Janusz Szczęśniak