„Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?” - warsztaty

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z partnerem lokalnym Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej, poszukując rozwiązań do Małopolskiego Planu Działania na rzecz rozwoju innowacji na terenach wiejskich, zapraszają do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności powiatu chrzanowskiego, pod hasłem  „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, planowanego w naszej współpracy w dniu 10.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie ARMZ ul. Grunwaldzka 5 w Chrzanowie. 

 

 

 

 „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?” - warsztaty

Warsztat poświęcony jest poszukiwaniu propozycji rozwiązań dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym w kontekście gospodarczym i społecznym (zwiększenia innowacyjności i liczby innowacji na terenach wiejskich małopolski)

 

Wypracowane rozwiązania i Państwa rekomendacje, jako efekt pracy warsztatowej, staną się częścią Małopolskiego Planu Działania na rzecz rozwoju innowacji na terenach wiejskich, którego założenia staną się częścią planowania rozwiązań dla polityki regionalnej (w tym Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego) – jesteśmy przekonani, że inne bariery dla rozwoju terenów wiejskich (w tym przedsiębiorczości / innowacji), wymagają odmiennego podejścia. Jakiego?

 

Dlaczego ten temat – warsztat:

ü Innowacje dotyczą nie tylko miast / metropolii!

Tereny wiejskie posiadają zasoby dla rozwoju innowacji - mieszkańcy, dziedzictwo.

CZY na pewno?

ü Innowacja to zmiana po to by żyło się lepiej – nie tylko w odniesieniu do technologii!

Innowacje tworzą ludzie i wynikają one z ich życia - potrzeby zmian, traktowanych jako „ulepszenia”. Innowacje mają ostatecznie modernizować wszelkie aspekty życia, w tym pracy.

JAK rozumieć innowacyjność w kontekście terenów wiejskich?

ü Wieś ma odmienne bariery w rozwoju (dla innowacji), potrzebne jest odmienne podejście!

Tereny wiejskie, dla uruchomienia ich potencjału rozwojowego, potrzebują odmiennego podejścia dla rozwoju innowacji, gdyż mają inne bariery dla ich rozwoju niż w miastach.

JAKIE bariery/ problemy wymagają przełamania?

ü Małopolska wieś jest zróżnicowana – potrzebuje różnych rozwiązań!

Na terenach wiejskich jest wciąż ogromny i zróżnicowany potencjał rozwojowy (są obszary małopolski gdzie dominuje wciąż rolnictwo, jednak większość z niech rozwija się w innych kierunkach (np. turystyka, przemysł)

Jak rozwijać innowacje na małopolskiej wsi – jak rozwijać małopolską wieś?

 

Do kogo adresowany jest warsztat:

Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność za rozwój innowacji na terenach wiejskich, spoczywa nie tylko po stronie władz regionalnych ale samorządu lokalnego – dlatego potrzebujemy włączenia się w dyskusję kluczowych aktorów stron – mieszkańców obszarów wiejskich (przedsiębiorcy, samorząd lokalny, lokalne organizacje)

 

Zgłoszenia i informacje:

ratio@mistia.org.pl, tel. 12 633 51 54, http://www.beta.mistia.org.pl/projekty/ratio/

Lidia Klimas – koordynator projektu, Maria Piękoś-Konopnicka - specjalista ds. animacji spotkań i komunikacji

 

Warsztat odbywa się w ramach realizacji międzynarodowego projektu pn. Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych (RATIO),  finansowanego z Programu UE INTERREG EUROPA.

Efekty warsztatu przyczynią się do określania kierunków zmian w polityce lokalnej i regionalnej, co jest istotą działań projektowych na tym etapie. Zostaną one  zaprezentowane w Małopolskim Planie Działania na rzecz rozwoju innowacji na terenach wiejskich, tworzonym przy zaangażowaniu interesariuszy. Plan ten:

ü stanie się przyczynkiem do zmian w Regionalnej Strategii Innowacji (RSI), jako  narzędzia polityki Województwa Małopolskiego, mającego na celu stymulowanie rozwoju innowacji poprzez szereg kompleksowych działań.

W konsekwencji przyczyni się też do zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010.

ü stanowić będzie zestaw rekomendacji dla samorządów lokalnych zmierzających do stwarzana warunków dla uruchomienia potencjału innowacyjnego na swoim terenie.

 

W poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane przez nas pytania, zapraszamy Państwa na ten warsztat!