Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Odstrzał sanitarny dzików

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 listopada 2017 r. (Nr poz. Rej. 29/17) w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.

Odstrzał sanitarny dzików

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c oraz ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej - afrykańskiego pomoru świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich wyznaczonych uchwałą Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego, zmienioną uchwałami: Nr XXXV/557/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 roku Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego, Nr XLVIII/790/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany granic obwodu łowieckiego Nr 218, Nr XVII/276/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego, Nr XXVII/447/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego, o Nr: 67, 89, 91, 107, 108, 134, 135, 136, 137, 138, 64, 65, 66, 87, 88, 90, 105, 106, 132, 133, 160, 58, 59, 74, 75, 78, 79, 80, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 61, 26, 34, 35, 36, 37, 53, 54, 55, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 95, 96, 97, 98, 113, 114, 111, 112, 120, 139, 140, 141, 142, 143, 163, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 33, 81, 99, 100, 101, 117, 118, 119, 125, 48, 62, 63, 82, 83, 84, 85, 86, 102, 103, 104, 127, 128, 129, 130, 131, 150, 155, 157, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 144, 68, 92, 93, 94, 109, 110, zawierających się w granicach administracyjnych województwa małopolskiego, za wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody. § 2. Na obszarze zagrożonym chorobą, o którym mowa w § 1 nakazuje się w terminie do 31 marca 2018 roku dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików na warunkach określonych w ust. 2.

2. Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich, wysokość kosztów związanych z realizacją tego nakazu oraz wymaganą dokumentację potwierdzającą dokonanie odstrzału sanitarnego określi umowa zawarta pomiędzy właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii a właściwym dzierżawcą lub zarządcą danego obwodu łowieckiego. § 3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1 niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. § 4. Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do utylizacji bądź produkcji mięsa na użytek własny myśliwego. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.