Trzebiński ekonomik szkołą promującą bezpieczeństwo

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przedłużyła ważność certyfikatu bezpieczeństwa dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Stosowne porozumienie podpisano 18 grudnia w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. 

Trzebiński ekonomik szkołą promującą bezpieczeństwo

Fot. Podpisanie porozumienia: Renata Bębenek - Dyrektor ZSECh w Trzebini, insp. Radek Bąchór - Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie, Starosta Janusz Szczęśniak i Wicestarosta Krzysztof Kasperek

 

Aby zdobyć certyfikat należy spełnić szereg policyjnych wymogów bezpieczeństwamłodzieży przebywającej w budynku szkoły i na terenie przyszkolnym. ZSECh w Trzebini te warunki spełnia. Certyfikat otrzymał dwa lata temu, teraz jego ważność przedłużono na kolejnych pięć lat. W ramach współpracy z małopolską policją, szkoła organizuje spotkania edukacyjne dla młodzieży oraz współpracuje z mieszkańcami osiedla, a także z miejscową komendą policji. 

Celem spotkania było podpisanie porozumienia w sprawie współpracy, którego stronami było Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,  Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie i Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

Celem porozumienia jest zobowiązanie do współpracy na rzecz edukacji i bezpieczeństwa publicznego, krzewienia postaw patriotycznych i działalności profilaktycznej młodzieży szkolnej m.in. poprzez propagowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży szkolnej, zapoznanie młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji.

Współpraca ta realizowana będzie poprzez  udostępnianie szkole przez Komendę prasy policyjnej, materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących Policji, zapewnieniu udziału przedstawicieli Komendy w zajęciach dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, realizacji na terenie Szkoły prelekcji, pogadanek, pokazów, umożliwieniu udziału uczniów w uroczystościach i przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych przez Komendę, wspieranie działań Szkoły w inicjatywach o charakterze patriotycznym, w przygotowywanych olimpiadach przedmiotowych i konkursach wiedzy z historii Policji oraz innych konkursach o tematyce policyjnej, turniejach i zawodach sportowych o charakterze propolicyjnym.

Otrzymanie certyfikatu „Szkoła  Promująca Bezpieczeństwo” potwierdza przystąpienie szkoły do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego.

Zespół Szkół Ekononiczno-Chemicznych w Trzebini poszerzył ofertę edukacyjną o klasę o specjalności policyjnej.