Zmiana liczby urzędników wyborczych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 12 MARCA 2018 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY, TRYBU I WARUNKÓW POWOŁYWANIA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. …) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1:

a)      ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie dwóch w gminach do 50 000 mieszkańców i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 000 mieszkańców, lecz nie więcej niż 7.”,

b)     uchyla się ust. 2;

2)   w § 3 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor delegatury przyjmuje zgłoszenia, które otrzymał najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2018 r.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński