Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zmiana liczby urzędników wyborczych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 12 MARCA 2018 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY, TRYBU I WARUNKÓW POWOŁYWANIA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. …) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1:

a)      ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie dwóch w gminach do 50 000 mieszkańców i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 000 mieszkańców, lecz nie więcej niż 7.”,

b)     uchyla się ust. 2;

2)   w § 3 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor delegatury przyjmuje zgłoszenia, które otrzymał najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2018 r.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński