Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ankieterzy Urzędu Statystycznego mogą zapukać do Waszych drzwi

W województwie Małopolskim trwają badania prowadzone przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ankieterzy krążą także po powiecie chrzanowskim prosząc o wypełnienie ankiety.

Urząd Statystyczny w Krakowie realizuje w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego za pośrednictwem ankieterów statystycznych liczne badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w regionie. Odpowiadając na pytania ankieterów przyczyniacie się Państwo do opisywania szerokiego spektrum życia statystycznego Małopolanina.

 

W jaki sposób wybierane są osoby objęte badaniem?

Najczęstszym pytaniem z jakim spotykają się ankieterzy podczas realizacji wywiadów jest: „dlaczego właśnie ja zostałem wylosowany?” W przypadku badań ankietowych, zgodnie z metodologią badań statystycznych respondenci wybierani są w drodze losowania adresów mieszkań, a nie wskazania konkretnych osób do badań. Ankieter nie może samodzielnie wybrać miejsca i osoby do badania, musi kierować się wytycznymi metodologicznymi, które zapewniają reprezentatywność wyników badań.
W momencie pierwszej wizyty w Państwa gospodarstwie domowym jedyną informację jaką posiada ankieter to adres, nie imię, nie nazwisko czy też inne dane pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej osoby.  W formularzu ankieter wprowadza zaś indywidualny numer statystyczny formularza.

Kim jest ankieter statystyczny i w jakiej formie są realizowane badania?

Ankieter statystyczny to pracownik urzędu, którego zadaniem jest realizacja badań
w gospodarstwach domowych, sprawne przeprowadzenie wywiadu oraz zebranie kompletnych
i rzetelnych informacji.  Większość badań realizowana jest przez ankieterów w formie wywiadu bezpośredniego u  Państwa w domach i gospodarstwach rolnych, są  również badania które realizują teleankieterzy w formie wywiadu telefonicznego .

Czy dane uzyskane podczas wywiadu są chronione, jak GUS przestrzega RODO ?

We wszystkich badaniach prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań dane, między innymi o gospodarstwie domowym i jego członkach, nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji. Wszyscy pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani przyrzeczeniem do zachowania tajemnicy statystycznej.

Dane osobowe przetwarzane przez Główny Urząd Statystyczny są wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień, analiz statystycznych oraz do tworzenia przez GUS operatów do badań. Zabronione jest ich udostępnianie lub wykorzystywanie do innych celów. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniach prowadzonych zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o statystyce publicznej jest Prezes GUS, mający siedzibę w Warszawie.

Statystyka publiczna przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu prowadzenia badań statystycznych, co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy
o statystyce publicznej.

W jakim celu realizujemy badania ankietowe?       

 Z wyników badań statystycznych korzystają nie tylko przedstawiciele administracji samorządowej  i centralnej ale również przedsiębiorcy, studenci, uczniowie, dziennikarze, organizacje trzeciego sektora i osoby prywatne. Każdy z nas poszukuje informacji o swoim kraju, województwie, regionie, gminie czy miejscowości. To, co się dzieje w społeczeństwie obrazują nie tylko spisy powszechne, ale również systematycznie prowadzone badania gospodarstw rolnych oraz gospodarstw domowych i ludzi je tworzących.   

Dane statystyczne są podstawą do tworzenia analiz, wskaźników, publikacji dotyczących różnorodnych dziedzin naszego życia. Dane stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na niemal wszystkich szczeblach zarządzania
(od samorządu lokalnego po urzędy centralne). Wykorzystywane są one między innymi w procesie ustalanie poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości zasiłków społecznych, do obliczania inflacji, porównywania cen na rynku krajowym i międzynarodowym oraz monitorowania w celu utrzymania ich stabilności.  

 

Jak zidentyfikować ankietera statystycznego?

                Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem, podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. Wzory dokumentów, którymi posługują się ankieterzy są zamieszczone na stronie internetowej http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm. Tożsamość ankietera można potwierdzić w Urzędzie Statystycznym w Krakowie u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, Pani Joanny Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.