Ogłoszenie o wyniku konkursu

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 23 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

Podmiotem tym jest:

FUNDACJA VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI z siedzibą w Babicach.

Dotacja na w/w zadanie zostanie określona w projekcie budżetu powiatu na rok 2019 i wyniesie orientacyjnie 498.995 zł. Ostateczna wysokość środków uzależniona jest od dotacji Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku.


https://bip.malopolska.pl/spchrzanow,m,60564,organizacje-pozarzadowe.html