Oferta realizacji zadania publicznego

Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja, z siedzibą przy ulicy ul. Jordana 8/43,   32-500   Chrzanów   złożyło   ofertę   na   realizację   zadania   publicznego   pn.   Powiatowy DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI- obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy   zamieszcza   się   ofertę   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej   Starostwa   Powiatowego w Chrzanowie,   tablicy   informacyjnej   urzędu   oraz   stronie   internetowej   Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie   pisemnej   w   Wydziale   Promocji   i   Funduszy   Pozabudżetowych   Starostwa Powiatowego   w   Chrzanowie   przy   ul.   Partyzantów   2   (pokój   nr   303,   III   piętro)   lub   drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl