Krok po kroku po małe granty

Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu "małych grantów". Pomoże Ci w tym instrukcja, ktrórą możesz pobrać na stronie powiat-chrzanowski.pl. 

Od 1 marca 2019 roku obowiązuje nowy wzór oferty zgodny  z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. 

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów”:

  • Ofertę należy wypełnić zgodnie z instrukcją
  • Oferta musi dotyczyć zadania o charakterze ponadlokalnym.
  • Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
  • Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
  • Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
  • Oferta powinna być złożona min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
  • Nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

Tryb postępowania:

I.  Ocena formalna i merytoryczna odbywa się w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie celem rekomendacji pozytywnej/negatywnej dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego – karta oceny formalnej
i merytorycznej.

II. Ocena celowości realizacji zadania publicznego.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podejmuje decyzję co do celowości realizacji zadania publicznego posiłkując się oceną przedstawioną przez Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych na posiedzeniu Zarządu.   

W przypadku uznania celowości oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego.

Po tym czasie  podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Obowiązki organizacji po zakończeniu realizacji zadania:

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie:

  • na druku zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania
    z realizacji zadania publicznego .

 

 

Kontakt:

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych, tel. 32/625 79 46

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA