Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Krok po kroku po małe granty

Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu "małych grantów". Pomoże Ci w tym instrukcja, ktrórą możesz pobrać na stronie powiat-chrzanowski.pl. 

Od 1 marca 2019 roku obowiązuje nowy wzór oferty zgodny  z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. 

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów”:

  • Ofertę należy wypełnić zgodnie z instrukcją
  • Oferta musi dotyczyć zadania o charakterze ponadlokalnym.
  • Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
  • Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
  • Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
  • Oferta powinna być złożona min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
  • Nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

Tryb postępowania:

I.  Ocena formalna i merytoryczna odbywa się w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie celem rekomendacji pozytywnej/negatywnej dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego – karta oceny formalnej
i merytorycznej.

II. Ocena celowości realizacji zadania publicznego.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podejmuje decyzję co do celowości realizacji zadania publicznego posiłkując się oceną przedstawioną przez Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych na posiedzeniu Zarządu.   

W przypadku uznania celowości oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego.

Po tym czasie  podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Obowiązki organizacji po zakończeniu realizacji zadania:

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie:

  • na druku zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania
    z realizacji zadania publicznego .

 

 

Kontakt:

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych, tel. 32/625 79 46

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA