Bezpłatne porady prawne - informacja

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana także poza punktem: telefoniczniem, mailowo bądź listownie. 

Bezpłatne porady prawne - informacja

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia  19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  tj. telefonicznie, mailowo bądź listownie. W tym celu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego  w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, poniższe dokumenty:

- oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- dokument wskazujący okoliczność uzasadniającą, np. decyzja stwierdzająca stopień ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Po otrzymaniu od osoby uprawnionej powyższych dokumentów następuje umówienie wizyty   w dogodnym dla niej czasie, miejscu i terminie. 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia  19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  tj. telefonicznie, mailowo bądź listownie. W tym celu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego  w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, poniższe dokumenty:

- oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- dokument wskazujący okoliczność uzasadniającą, np. decyzja stwierdzająca stopień ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Po otrzymaniu od osoby uprawnionej powyższych dokumentów następuje umówienie wizyty   w dogodnym dla niej czasie, miejscu i terminie.