Oferta na realizację zadania publicznego - 120 lat „Stotrójki” - Kolejowy Rajd Rowerowy

Stowarzyszenie „Stacja Chrzanów”, z siedzibą przy ulicy Mieszka I 9/45, 32-500 Chrzanów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. 120 lat „Stotrójki” – Kolejowy Rajd Rowerowy w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, na tablicy informacyjnej urzędu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi osobiście w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 (pokój nr 303, III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl