Oferta na realizację zadania publicznego

Stowarzyszenie Sympatyków Grojca z siedzibą przy ulicy Bartosza Głowackiego 11,32-566 Grojec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Utrwalanie tożsamości kulturowej oraz patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, poprzez naukę tańców narodowych i czynne uczestnictwo w obchodach 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości  na terenie Powiatu Chrzanowskiego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, na tablicy informacyjnej urzędu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi osobiście w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 (pokój nr 303, III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl