Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dn. 14.11.19 w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci, wyłoniony został podmiot, któremu zostanie zlecone w/w zadanie na podstawie umowy.