Forum Małopolski Zachodniej - Stowarzyszenie Miast i Gmin

11 grudnia 2019 r. w sali reprezentacyjnej oświęcimskiego zamku miało miejsce ważne dla regionu wydarzenie. Samorządowcy z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego podpisali list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.

Forum Małopolski Zachodniej - Stowarzyszenie Miast i Gmin

Głównym jego celem jest integracja gmin i miast subregionu, inicjacja i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego ekonomicznego i społecznego rozwoju obszaru, dążenie do rozwoju gospodarczego, kulturowego i turystycznego, w tym poprzez wspólne aplikowanie o środki z funduszów unijnych. Gminę Chrzanów reprezentował burmistrz Robert Maciaszek.

"List intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.


Planowana Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego “Małopolska 2030” wyznacza nowe zadania dla samorządów, polegające na podniesieniu znaczenia integracji wspólnot lokalnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju swojego obszaru. Dlatego też, reprezentujący miasta i gminy Małopolski Zachodniej podejmujemy działania w celu utworzenia stowarzyszenia miast i gmin, którego celem będzie:

– podejmowanie działań integrujących miasta i gminy,

– wspieranie idei samorządu terytorialnego,

– wymiana wzajemnych doświadczeń,

– przygotowanie Strategii Małopolski Zachodniej,

– inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego miast – gmin Małopolski Zachodniej,

– współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,

– wsparcie eksperckie członków stowarzyszenia na ich wniosek,

– dążenie do gospodarczego, kulturowego I turystycznego rozwoju miast i gmin Małopolski Zachodniej,

– tworzenie wspólnych projektów miast i gmin należących do stowarzyszenia w celu aplikowania o środki zewnętrzne,

– promocja miast i gmin członków stowarzyszenia,

– partnerstwo z Województwem Małopolskim oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tegoż obszaru.

Niniejszy list intencyjny jest jedynie deklaracją współpracy i nie powoduje powstanie żadnych zobowiązań (w tym finansowych) pomiędzy podpisującymi go stronami.

Kontynuację wstępnych ustaleń podjętych na dzisiejszym spotkaniu będzie opracowanie projektu statutu Stowarzyszenia, a następnie przedłożenie organom stanowiącym projektu uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej oraz przyjęcia jego statutu".

Żródło: Urząd Miasta Oświęcim