Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zakończono przebudowę ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa; Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

Zakończono przebudowę ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini

Fot. Ul. Lipcowa w Trzebini 

 

Beneficjentem Projektu był Powiat Chrzanowski, w imieniu którego projekt zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.

Celem projektu  była poprawa stanu dróg powiatowych i udoskonalenie systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej na terenie powiatu chrzanowskiego.

Całkowita wartość projektu wyniosła  4 175 030,00 zł,
w tym dofinansowanie z UE: 3 111 720,71 zł
oraz dofinansowanie z Gminy Trzebinia: 570 825,50 zł.

W ramach projektu przebudowano dwa odcinki drogi powiatowej nr 1045K w Trzebini o łącznej długości 2450 m:

  •          ul.Pułaskiego od skrzyżowania z DK nr 94 do skrzyżowania z  ul. Dąbrowskiego  (około 350 m)
  •          ul. Lipcową od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (około 2 100 m)

W ramach projektu wykonano:

  • przebudowę drogi powiatowej DP 1045K w miejscowości Trzebinia polegającą na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi, przebudowie/budowie odcinków chodnika oraz przebudowie istniejącego pobocza
  • przebudowę skrzyżowania z ul. Św. Stanisława oraz i ul. 1 Maja z zabudową sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej, wraz z automatycznym miernikiem prędkości
  • przebudowę skrzyżowania z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w miejsce którego wykonano „rondo”
  • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi polegającą na korekcie łuków wyokrąglających krawędzie ich wlotów
  • przebudowę systemu odwodnienia oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących odbiorników zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej drogi
  • przebudowę wraz z regulacją wysokościową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych
  • zabezpieczenia lub przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.