Można ubiegać się o wpis do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Organizacje działające i mające wpływ na środowisko mogą uzyskać wpis do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. To prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Prestiż potwierdzony certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Korzyści z zarejestrowania w systemie to m. in. przewaga konkurencyjna, zgodność z prawem, zrównoważone zarządzanie zasobami. Organizacje zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu EMAS zyskują także określone ulgi regulacyjne, w tym zwolnienie z opłaty rejestrowej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, będącego częścią BDO.

Rejestracja w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obejmuje następujące etapy:
- przeprowadzenie przeglądu środowiskowego
- stworzenie efektywnego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ)
- przeprowadzenie wewnętrznego audytu środowiskowego
- opracowanie deklaracji środowiskowej
- poddanie się weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS, który uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
- złożenie wniosku o rejestrację wraz ze zwalidowaną przez weryfikatora deklaracją środowiskową do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje nt. EMAS oraz rejestru można znaleźć na stronie GDOŚ: https://emas.gdos.gov.pl/.