Dbasz o zabytki architektury drewnianej? Weź udział w konkursie

Do 20 marca można składać zgłoszenia do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

Dbasz o zabytki architektury drewnianej? Weź udział w konkursie
O wyróżnienie rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim.
Nagradzane mogą również być projekty kulturalno-edukacyjne promujące drewniane dziedzictwo Małopolski.
 
Nagroda im. Mariana Korneckiego przyznawana jest za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
a) dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
b) adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
c) adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
d) przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
e) badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
f) promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
g) "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.
 
Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz:
 
a) instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
 
b) instytucje kultury,
 
c) stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,
 
d) podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,
 
e) dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,
 
f) uczelnie wyższe,
 
g) kościoły i związki wyznaniowe,
 
h) jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,
 
i) organy administracji samorządowej.
 
Nagroda jest nagrodą finansową, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego i wynosi 15 000 zł.
 
Nagroda i wyróżnienia zostaną wręczone podczas tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.
 
Zgłoszenia przyjmuje Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
 
Szczegóły dotyczące nagrody: