Nie będzie kary za opóźnienie w rejestracji pojazdu

Jeżeli opóźnienie w rejestracji pojazdu lub zgłoszeniu nabycia/zbycia pojazdu ma związek z aktualną sytuacją epidemiologiczną właściciel pojazdu nie będzie ukarany.

Informujemy, że obecna sytuacja epidemiologiczna traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA. Wobec powyższego wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

Epidemia Covid-19, jak i wszelkie działania władz publicznych nakładających określone nakazy i zakazy niewątpliwie spełniają warunki „siły wyższej”.

Należy w konsekwencji przyjąć, że uchybienie w tym okresie (tj. od dnia 11 marca 2020 r.) obowiązkowi dokonania rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej nie podlega – co do zasady – karze. Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, z tym jednak zastrzeżeniem, że osoba zobowiązana nie miała możliwości dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej (np. ze względu na brak profilu ePUAP lub braku dostępu do Internetu w konsekwencji objęcia kwarantanną).

 

Obsługa stron w Wydziale Komunikacji i Paszportów odbywa się w ograniczonym zakresie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Rejestracja pojazdów:

32 625 79 22

32 625 79 06

32 625 79 07

Prawa jazdy:

32 625 79 19