Program ochrony powietrza - konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Małopolskiego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

 

Program ochrony powietrza - konsultacje społeczne

 

  1.       Projekt ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje,  a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

 

  1.       Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: elektronicznie na adres e-mail: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56,
    30-017 Kraków
    lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

 

  1.       Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.