Unieważnienie konkursu

Na podstawie art. 18a ust.1 pkt 1), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, unieważnia się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pod nazwą: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”.

Unieważnienie nastąpiło z uwagi na fakt, że do dnia zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 19 marca 2020 r., w ramach ww. konkursu nie wpłynęła żadna oferta od organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.